Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändring av avgifter inom välfärdsförvaltningen

Humanisitiska nämnden beslutade på sammanträdet 16 juni om nya avgifter inom välfärdsförvaltningens verksamhetsområde. Förändringarna gäller från 1 juli 2015.

Avgift för boende och mat i HVB-hem, m.fl.
Personer över 18 år, som har egen försörjning som överstiger skälig levnadsnivå, och som är placerade i stöd- och omvårdnadsboenden som t.ex. familjehem och hem för vård och boende ska betala en avgift för boende och måltider. Detta gäller dock inte för skyddat boende.

Under 2015 blir avgiften för boende blir 62 kronor/dygn och avgiften för måltider blir 72 kronor/dygn. Avgifterna räknas om årligen. Kommunen har enligt socialtjänstlagen (8kap, 5§) rätt att ta ut ersättning för boende och måltider, vilket flera andra kommuner redan gör.

Avgift för dödsboförvaltning
I de fall kommunen träder in som dödsboförvaltare kommer Örnsköldsvik, likt flera andra kommuner, att ta ut en avgift för arbetet som kan vara mycket tidskrävande. Humanistiska nämnden har beslutat att, med stöd i begravningslagen och ärvdabalken, ta ut en avgift som motsvarar kommunens självkostnad för arbetet. Avgiften blir 365 kronor/timme plus moms. Ersättningsnivån kommer att justeras årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Om dödsboet saknar tillgångar kan en dödsboanmälan, vilket är att betrakta som en enklare form av bouppteckning, göras till kommunen. I de fallen kommer kommunen inte att ta ut någon avgift.

Gratis familjerådgivning
Avgiften för familjerådgivning avskaffas. Humanistiska nämnden menar att familjerådgivningens stödjande och förebyggande syfte bör likställas med andra främjande insatser inom verksamhetsområdet som alla är avgiftsfria.

Positiva till familjecentral
Humanistiska nämnden ställde sig också positiv till att, i samverkan med bildningsnämnden och landstinget, starta en familjecentral. Familjecentralen är tänkt att utgöra den första delen i en samlad föräldrastödskedja som kompletteras med föräldrastödgrupper på flera orter. Det utvecklade föräldrastödet ska även leda till ökad samverkan mellan olika aktörer, gemensamma beprövade metoder och fler hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. Verksamheten är tänkt att rikta sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-17 år.

För att påbörja arbetet med en familjecentral krävs beslut i kommunfullmäktige samt en plan för hur samtliga parter säkrar de ekonomiska förutsättningarna.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-06-17

 Kontakta oss

Eva B Selling
ordf humanistiska nämnden
070-549 37 37 

Katarina Jensstad
chef välfärdsförvaltningen 0660-882 19