Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fler nöjda med hemtjänst och särskilt boende

Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen presenterade nyligen sin rapport ”Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2015”. Där redovisas en rad mått som bland annat belyser kvaliteten inom hemtjänst och särskilt boende.

Rapporten visar att hemtjänsten i Örnsköldsvik ligger väl till i förhållande till genomsnittet för riket. 92 procent av de som tar del av kommunens hemtjänst är nöjda med hemtjänsten i sin helhet. För riket är motsvarande andel 89 procent. Även kontakten med hemtjänstens personal, bemötande, förtroende och trygghet ligger över medelvärdet för riket.

– Under 2015 har ett stort fokus legat på värdegrundsarbete och det har säkert betydelse för det positiva resultatet. Men vi nöjer oss inte med det utan kommer att jobba vidare för ytterligare förbättringar så att de som har hemtjänst känner sig trygga och blir bemötta på ett bra och förtreondefullt sätt. Det är ett prioriterat område under hela detta år, säger Lena Hurtigh, avdelningschef för ordinärt boende.

När det gäller inflytande och tillräckligt med tid ligger hemtjänsten i Örnsköldsvik sämre till jämfört med genomsnittet för riket.

– Här behöver vi arbeta mer för att brukarna ska känna att de har inflytande och att de får tillräckligt med tid. Under 2016 kommer vi att fokusera på uppföljningar i samverkan med brukarna för att kunna ge hemtjänst utifrån det behov som finns, säger Lena Hurtigh.

Förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten
Den klart största förbättringen inom hemtjänsten, både jämfört med tidigare år och med övriga kommuner, gäller personalkontinuiteten. Under 2015 träffade hemtjänstens brukare i genomsnitt 8 personer under en tvåveckorsperiod. Det placerar Örnsköldsvik på tredje plats i landet och är en klar förbättring jämfört med 2014 då antalet personal kunde uppgå till 15 personer. Den genomsnittliga personalkontinuiteten i hela landet ligger på 15 personer, men varierar mellan 7 och 23 personer.

– Det är glädjande att de åtgärder vi gjort för att förbättra personalkontinuiteten börjar ge resultat. Vi har delat in varje hemtjänstgrupp i mindre geografiska områden, vilket ger en ökad kontinuitet. Vi har också skapat fler pooltjänster så att färre medarbetare rör sig mellan de olika grupperna, säger Lena Hurtigh.

Fler nöjda med särskilt boende
De som bor inom kommunens vård- och omsorgsboenden har blivit mer nöjda med boendet i sin helhet jämfört med förra mätningen. I Örnsköldsvik anger 87 procent att de, sett till helheten, är nöjda med det särskilda boendet jämfört med 82 procent på riksnivå. Även maten och måltidsmiljön, kontakt med personalen, aktiviteter, bemötande, förtroende och trygghet ligger över genomsnittet för riket.

– Det är ett medvetet arbete som ligger bakom resultatet. Vi har jobbat hårt med att tydliggöra kontaktpersonernas roll och individanknytning gentemot de boende. Bemötandefrågorna är jätteviktiga och där jobbar vi aktivt med den nationella värdegrunden på alla våra boenden. Dessutom gör vi, i samråd med varje boende, en plan för hur han eller hon vill ha det på boendet. Även när det gäller måltider och aktiviteter börjar vi kunna se resultat av ett strategiskt arbete som fått god förankring på enhetsnivå, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

Ett klart utvecklingsområde för Örnsköldsviks del är boendemiljön. Knappt hälften av de som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden är nöjda med boendemiljön. Det är en lägre andel än för riket i genomsnitt.

– Det är givetvis inget vi är nöjda med. Många av våra boenden är gamla och slitna och där behövs insatser. Under 2016 kommer vi att påbörja en inventering av alla våra inomhusmiljöer med mål att skapa trivsammare bondemiljöer anpassade för dagens krav, säger Anna Reynberg Sjölund.

 

Hela rapporten ”Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2015” finns på socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-04-05

 Kontakta oss

Lena Hurtigh
avdelningschef
ordinärt boende
0660 - 884 75

Anna Reynberg Sjölund
avdeningschef
särskilt boende
0660 - 886 43