Du är här:

Bygglov och andra lov

Plan- och bygglagen

Allt byggande regleras genom plan- och bygglagen. Lagen finns till för att ”… främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. I lagen finns de krav på byggnadsverk som samhället ställer.

Den som ska bygga ansvarar för att byggnadsarbete och byggnadsverk genomförs i enlighet med plan- och bygglagen. Den som bygger eller låter bygga något kallas för byggherre.

Bygglov och anmälan

Grundregeln i plan- och bygglagen är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och ändring av en byggnad. För rivning krävs rivningslov och för markarbeten krävs marklov. Bestämmelserna om bygglov, rivningslov och marklov finns i 9 kap. plan- och bygglagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vissa byggåtgärder har undantagits från kravet på bygglov, rivningslov och marklov. För en del av dem ska du istället göra en anmälan till kommunen, t.ex. installation av eldstad eller uppförande av komplementbostadshus (Attefallshus). För en del andra åtgärder behövs varken lov eller anmälan. Läs mer om lovbefriade åtgärder här.

För alla byggåtgärder som kräver lov eller anmälan krävs också startbesked innan du får börja bygga. Läs mer här.

Att söka lov och göra anmälan

En ansökan om bygglov eller anmälan ska göras till kommunens samhällsbyggnadsnämnd via blankett eller e-tjänst.

Här kan du läsa mer om vad som kräver bygglov och hitta blanketter och e-tjänster.

För att handläggningen av ärendet ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att en ansökan är komplett, det vill säga innehåller alla de uppgifter som behövs för att samhällsbyggnadsnämndens handläggare ska kunna göra en bedömning av byggåtgärden. Fyll därför i de uppgifter som efterfrågas noggrant.

Förutom uppgifter om vem som söker och vad ansökan avser, ska en ansökan eller anmälan också innehålla de ritningar och andra handlingar som krävs för granskningen.

En ansökan om bygglov eller anmälan ska innehålla följande:

 • Fullständigt ifylld ansökan, med personuppgifter och förklaring av vad som ska byggas.
 • Anmälan av kontrollansvarig. Om byggåtgärden är stor eller tekniskt komplicerad krävs en oberoende kontrollant, en kontrollansvarig. Kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad av permanentbostadshus. Läs mer om kontrollansvarig här.
 • Ritningar som visar hur den tänkta åtgärden ser ut. De ritningar som krävs är situationsplan eller nybyggnadskarta, planritning, fasadritningar och sektionsritning.
  • Situationsplanen illustrerar hela fastigheten ur ett fågelperspektiv, det vill säga rakt uppifrån. I situationsplanen är alla byggnader inritade med mått och avstånd till intilliggande byggnader och fastighetsgränser. Den tänkta åtgärden ska också vara inritad. Skala 1:500. Exempel på situationsplanPDF.
  • Nybyggnadskartan är mer detaljerad än situationsplanen. Nybyggnadskarta krävs alltid vid uppförande av nya bostadshus inom detaljplanerade områden samt inom områden av sammanhållen bebyggelse, om det finns ett utbyggt vatten- och avloppsnät i området. Nybyggnadskarta kan beställas från kommunens lantmäteriavdelning. Skala 1:500.
  • Planritningen visar byggnadens rumsindelning och fasta inredning i ett fågelperspektiv. Planritningen ska vara försedd med illustrativ möblering och måttsatt. Skala 1:100. Exempel på planritning.PDF
  • Fasadritningarna ska illustrera byggnadens utseende från alla håll. Samtliga väggar och tak redovisas, med fönster och dörrar, entrétak, burspråk och andra påbyggnader av vikt. Små detaljer kan utelämnas. Fasader som inte berörs av en åtgärd kan utelämnas. Skala 1:100. Exempel på fasadritningPDF.
  • Sektionsritningen visar ett snitt av byggnaden eller byggåtgärden. Det är en schematisk bild som ska illustrera hur konstruktionen ser ut. Skala 1:100. Exempel på sektionsritning.PDF

Utöver dessa handlingar kan en ansökan eller anmälan med fördel kompletteras med en teknisk beskrivning som förklarar vad det är ritningarna visar.

Så hanteras en ansökan om lov

När ansökan kommit till samhällsbyggnadsnämnden skickas en bekräftelse, ett mottagningsbevis, till sökanden/byggherren.

Därefter sker en första granskning för att bedöma om ansökan är komplett. Saknas nödvändiga handlingar skickas ett föreläggande om komplettering till sökanden.

När ansökan är komplett kan själva bygglovsgranskningen börja. Det första som vanligtvis sker är att en underrättelse går ut till berörda sakägare, oftast närmaste grannar, om ansökan. De ska ges tillfälle att yttra sig över åtgärden. Det görs för att värdefulla synpunkter på den tänkta byggåtgärden ska komma fram och kunna vägas in i ett beslut om bygglov.

Granskningen av bygglovet görs sedan mot plan- och bygglagen och de föreskrifter som följer av bestämmelserna i lagen. Ett bostadshus ska exempelvis vara lämpligt att bo i, vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga samt uppvisa god form-, färg- och materialverkan.

Om bygglov beviljas skickas beslutet till sökanden och ett meddelande om beslutet till de sakägare som tidigare underrättats. Ett beslut om bygglov innebär inte att man får börja bygga, för det krävs startbesked. Läs mer här.

Handläggningstid

Enligt plan- och bygglagen får handläggningen av ett bygglovsärende inte ta mer än tio veckor. Tiden får förlängas med ytterligare tio veckor om det behövs för utredningen i ärendet. Sökanden måste då informeras om skälen till förlängningen.

Handläggningstiden räknas från den dag då ansökan är komplett. Därför är det viktigt att vara noggrann vid ansökan.

Avgift

För handläggningen av bygglov och anmälan tas en avgift ut. Avgiften beräknas enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit. Hur mycket ett bygglov kostar beror på ärendets omfattning och svårighetsgrad.

Sidan uppdaterades

2018-05-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti -  Byggnadsinspektör

Soile Vouti - Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018