Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Serveringstillstånd - kommunens klättrare i årets servicemätning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat sin rapport ”Öppna jämförelser företagsklimat 2015”. SKL mäter vartannat år hur nöjda företagen är med kommunernas service och myndighetsutövning. De myndighetsområden som mäts är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företag som haft kontakt med kommunen inom något av dessa områden tillfrågas också om hur de upplever bemötande, tillgänglighet, effektivitet, information, kompetens och rättsäkerhet. Varje område betygsätts på en 100-gradig skala och resulterar i ett nöjd kund index (NKI).

Örnsköldsviks sammantagna medelvärde i den senaste mätningen är NKI 67, vilket är strax under rikets medelvärde 68. Jämfört med förra mätningen 2013 har kommunen förbättrat NKI med två enheter.  

Förbättringar på de flesta områden
Den största upphämtningen inom myndighetsutövningen står serveringstillstånd för som har ökat med sex enheter till NKI 77. Även brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd har klättrat och finns med bland kommunerna med högt NKI.

– Roligt att både serveringtillstånd och miljö- och hälsoskydd ligger över rikssnittet och oavsett siffrorna har förbättringar skett inom fyra av fem områden. En bidragande orsak till serveringtillståndens förbättring kan vara att den utbildning i ansvarsfull alkoholservering som vi under ett antal år erbjudit till krogägarna börjar ge effekt. Reglerna blir tydligare och vi får en tätare dialog med företagen, säger Carina Edblad chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Markupplåtelse och bygglov befinner sig längre ner på NKI-skalan.

– När det gäller bygglovshanteringen kan förändringar i Plan- och bygglagen spela in. De nya reglerna har inte hunnit sätta sig ännu, vilket leder till att handläggningstiderna blivit längre, säger Carina Edblad.

Bemötandet bästa servicegren
Bemötande och tillgänglighet är de serviceområden som Örnsköldsviksföretagarna skattar högst. De ligger, med NKI 70 eller högre, på den övre delen av skalan.

Information, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet ligger inom spannet godkänt.

– Jag ser att vi har ett jobb att göra när det gäller information och som också har koppling till hur man uppfattar myndighetsutövningen. Om vi blir bättre på att kommunicera de riktlinjer som gäller, blir det tydligare för företagen vad de kan förvänta sig. Att ge ett gott bemötande och en god service till företagen är något vi ständigt strävar efter. Just nu ser vi över processen kring företagsfrågor och möjligheten att möta företagen med representation från de verksamhetsområden som berörs av varje enskilt företagsärende, säger Carina Edblad.


NKI för respektive myndighetsområde
 ÖrnsköldsvikGenomsnitt riket
Brandtillsyn7176
Bygglov5762
Markupplåtelse5867
Miljö- och hälsoskydd7068
Serveringstillstånd7773


NKI för respektive serviceområde
 ÖrnsköldsvikGenomsnitt riket
Information6668
Tillgänglighet7072
Bemötande7275
Kompetens6971
Rättssäkerhet6870
Effektivitet6870

Hela rapporten, ”Öppna jämförelser företagsklimat 2015 – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning”, finns att ta del av på SKLs webbplats. Rapporten bygger på de sammanvägda resultaten från SKLs mätning ”Insikt” och SBAs ”NKI servicemätning”.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-09-16

 Kontakta oss

Carina Edblad
förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
070-250 01 40