Utmaningarna

I omvärldsanalysen 2017/2018 för Örnsköldsvik är följande nio utmaningar framtagna som kommer att påverka Örnsköldsviks utveckling i stor omfattning under de kommande åren. Utmaningarna presenteras utan inbördes rangordning.

 

Bygga framtidens infrastruktur
Utmaningar: Att förstärka infrastruktur för väg, sjöfart, flyg och järnväg för att säkerställa och utöka trafiken. Att utveckla den digitala infrastrukturen för att tillgängliggöra service och möjliggöra aktiv närvaro i globala värdekedjor.

Bakgrundsbeskrivning: Möjligheten att samverka med omvärlden är en avgörande faktor för att Örnsköldsviks alla resurser ska vara konkurrenskraftiga. För det behövs fysisk kommunikation som underlättar arbetspendling, gods- och persontransporter. En väl fungerande fysisk och digital infrastruktur är nödvändig.

 

Hitta rätt kompetens för framtidens jobb
Utmaningar: Att attrahera kompetens utifrån. Att ta tillvara allas fulla potential. Att arbeta med lärande och omställning för att möta behov.

Bakgrundsbeskrivning: Kompetensfrågan kommer att vara fortsatt viktig under de kommande åren. Behoven är stora både inom offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Utbud och efterfrågan på olika kompetenser är rörliga och det är därför avgörande att unga fattar välinformerade, medvetna val inför studier och yrkesinriktning. Skolan spelar en central roll i det pussel som måste läggas för att lösa kompetensförsörjningen. Det finns strukturella problem som till exempel en tudelad arbetsmarknad ur ett könsperspektiv, en arbetsmarknad där vissa grupper inte kommer in och en befolkning med hög medelålder där många nu lämnar arbetsmarknaden.

 

Öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
Utmaningar: Att skapa bra klimat för forskning, innovation, kreativitet och entreprenörskap för att vitalisera näringsliv och offentliga verksamheter. Att starta processer samt bygga strukturer och nätverk för att öka flödet av nya idéer och lösningar.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks näringsliv har en stark bas genom ett antal större internationella koncerner inom verkstads och processindustri med en produktion som till största del exporteras. En förnyelse och breddning av dagens näringsstruktur skulle minska sårbarheten och beroendet av enskilda större företag. För att fler nya verksamheter och företag ska komma till behövs ett bra klimat och miljöer för forskning, innovation, kreativitet och entreprenörskap. Även de offentliga verksamheterna är en del av möjligheterna. Fler impulser och inspiration från omvärlden bidrar till att vitalisera näringsliv och samhälle. Att knyta akademin närmare näringslivet och det offentliga blir allt viktigare för att kunna möta en hög förändringstakt i världen.

 

Bygga framgångsrika regioner
Utmaningar: Att stärka Örnsköldsviks regionala tillhörighet genom att öka utbyten och samverkan. Att se möjigheterna med arbetspendling och möta pendlarnas behov. Att gemensamt förmedla positiva exempel från Norra Sverige ur olika perspektiv.

Bakgrundsbeskrivning: Historiskt sett har Örnsköldsvik haft en låg rörlighet av människor med låga in och utflöden av arbetspendling. Denna isolering har i stor utsträckning berott på att vår kommun är stor till ytan men också på bristande kommunikationer. Som en följd av detta har en mentalitet av att klara sig bra på egen hand utvecklats och de lokala nätverken har växt sig mycket starka. Men för att klara konkurrensen från omvärlden krävs en fördjupad samverkan mellan olika aktörer. Den snedvridna bilden av Norrland som finns och sprids idag är en hämmande faktor för vår fortsatta utveckling. Att samverka i funktionella regionskonstellationer som främjar rörlighet och utökat utbud är en avgörande faktor för fortsatt utveckling och tillväxt.

 

Utveckla ett attraktivt utbud
Utmaningar: Att erbjuda ett brett och attraktivt utbud för besökare och boende. Att upprätthålla, utveckla och synliggöra ett bra utbud inom skola, vård och omsorg.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik är en attraktiv plats. Erkänd för sin stadskärna, en hög trygghet och framförallt närhet till natur och friluftsliv. Allt detta lockar vissa målgrupper men för att ha ett attraktivt erbjudande över tid så måste vi fortsätta att utveckla och förädla. För att vårt utbud ska möta behoven hos fler målgrupper av såväl besökare som boende behövs inte bara ett brett utbud utan också nya samverkanslösningar som ger mervärden. Vår attraktivitet hänger inte bara på vad vi erbjuder, utan också på hur vi gör det. Örnsköldsvik har två relativt nya regiontillhörigheter, en gemensam arbetsmarknad Umeå-Örnsköldsvik och turistsatsningen i Höga Kusten där Ångermanlands kommuner kraftsamlar för att stärka turismen. Det öppnar för både breddat utbud och kundunderlag.

 

Skapa öppenhet och dynamik
Utmaningar: Att utmana individer och organisationer att tänka och göra nytt. Att välkomna det som känns okänt och främmande. Att forma platsen till en plats för alla.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsviks fortsatta utveckling är beroende av inflöden utifrån, såväl av nya människor som av nya idéer och influenser. För detta krävs ett kontinuerligt arbete för ett öppet samhälle med satsningar som syftar till att utmana och förändra fast rotade strukturer och normer. Men också att motverka polarisering och ett hårdnande samhällsklimat. Vår samtid kräver nya och bredare arenor för möten mellan människor och organisationer. Former och forum för dialog och medskapande måste vidareutvecklas för att möjliggöra delägande i samhällsutvecklingen. Särskilt vår unga befolkning är en kraft och en resurs att ta till vara på i det här sammanhanget. Det ska vara lätt att som ny komma in i lokalsamhället och hitta gemenskap, oavsett bakgrund.

 

Tillvarata ny befolkning
Utmaning: Att tillvarata kompetens och utvecklingskraft hos nya Örnsköldsviksbor. Att hantera nyanländas behov av samhällsservice och kontaktnät på kort sikt.

Bakgrundsbeskrivning: De senaste åren har flyktingströmmarna till Sverige varit stora. Huvuddelen kommer från Syrien, Irak och Afghanistan och deras bakgrunder varierar. Många är unga och välutbildade. Under toppåret 2015 sökte drygt 1000 personer asyl i Örnsköldsviks kommun. Under förra året blev det svårare att ta sig till Sverige med nya tillfälliga gränsregler. Efter en till två år i asylboende flyttar de som beviljas uppehållstillstånd till egna bostäder någonstans i Sverige. De som blir boende i Örnsköldsvik blir en viktig del i vårt gemensamma samhällsbygge.

 

Ta det digitala språnget
Utmaning: Att se möjligheter med digitala lösningar för att förbättra och effektivisera service och tjänster. Att tänka uppkopplat, automatiserat och digitalt i utvecklingsarbeten. Att modernisera Örnsköldsviks skaparkraft coh därmed ta del av digitaliseringens möjligheter för skapandet av nya företag.

Bakgrundsbeskrivning: Örnsköldsvik har en framgånsrik historia som global aktör genom export av högteknologiska produkter och produktionsmetoder. Nutidens teknikutveckling stavas digitalisering och automatisering. Den innehåller nya sätt att leverera service och tjänster, ständigt uppkopplade människor och maskiner och spänner över såväl det offentliga som det privata. En modern attraktiv plats ligger i digital framkant och det krävs strategiskt arbete, aktiva val och handling för att ta sig dit. De verksamheter som väljer att inte hänga med riskerar att slås ut eller försvinna.

 

Agera klimat- och miljösmart
Utmaningar: Att se affärsmöjligheterna för branschutveckling och företagande. Att hantera direkta effekter och risker till följd av förändrat klimat. Att ta vara på möjligheter som kommer av nya värderingar och ändrade beteenden hos individer och företag. Att energieffektivisera och ställa om hållbara källor i hela samhället. .

Bakgrundsbeskrivning: För att begränsa effekterna av växthuseffekten måste utsläppen av koldioxid begränsas och användningen av fossila bränslen på sikt upphöra. En stor samhällsomvandling står för dörren. Många nya risker som följer av klimatförändringarna måste elimineras. Nya affärer inom den framväxande bioekonomin görs redan idag. Om vi ska lösa klimatfrågan måste dessa öka mångfalt. Som samhälle måste vi både förbruka mindre energi och samtidigt göra en omställning till energi från hållbara energikällor. För att vända utmaningen till en möjlighet behöver vi fortsätta att utveckla klimatsmart produktion av varor och tjänster och tillverka energieffektiva produkter från förnybara råvaror. Den här utmaningen handlar också om att börja agera och göra skillnad i både det stora och det lilla. Att göra förändringar utifrån det sammanhang man befinner sig i, privat eller professionellt.

Sidan uppdaterades

2017-04-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post