Du är här:

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 september, kl. 13:00, Stadshuset, Nygatan 16, Örnsköldsvik.


Kungörelsen finns också på kommunens hemsida www.ornskoldsvik.se Välj sedan Kommun och politik/Kommunens organisation/ Kommunfullmäktige/ Kungörelse kommunfullmäktige.

Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

Ärenden1.
Information och delgivningar

2.

Information från Kommunfullmäktiges Revisorer
3.
Lokala föreskrifter enligt miljöbalken, Örnsköldsviks kommun

4.

Valdistriktsindelning 2018
5.
Ändrad valkretsindelning 2018

6.

Sammanträdesplan 2018

7.

Granskningsrapport Norrlands Etanolkraft AB, Nekab, 2016

8.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, revisionsberättelse för år 2016
9.
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2016 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
10.
IT-inköp, konsekvenser av förändrad redovisningshantering

11.

Bildningsnämndens äskande av investeringsmedel för anpassning av lokaler för grundskoleverksamhet
12.
Parkeringstaxa inom parkeringsförbudområdet, Örnsköldsviks centralort
13.
Medborgarförslagssvar, införa en månadskostnad på 50 kr för lokalbussarna.
14.
Medborgarförslagssvar, gratis buss på helgerna
15.

16.
Medborgarförslagssvar, utebiltvätt för miljöns skull

Medborgarförslagssvar, alternativ gångväg/stig i By

17.

Medborgarförslag, Fyrverkerier
18.
Medborgarförslagsvar, Belysning vid återvinningsstationerna
19.
Motionssvar, öka transparensen kring elevpengen
20.
Motionssvar, Integrationsprojekt – Kompis Sverige
21.
Motionssvar, Minskat matsvinn o ökad delaktighet
22.
Motionssvar, Utemiljö och gungor
23.
Motionssvar, Bygg på vattnet i Örnsköldsvik
24.
Skrivelse avsägelse ersättare i humanistiska nämnden, Jon Fors Stenberg (MP)
25.
Avsägelse ledamot i kommunfullmäktige och omsorgsnämnden, Emma Sundelin (S)
26
Medborgarförslag, universitet i Örnsköldsvik
27.
Medborgarförslag, fritidshusägare omfattas av möjligheten att lämna organiskt avfall i brunt sopkärl
28.
Medborgarförslag, gång och cykelväg mellan kurvan på Carlgrensvägen till Nyängets badplats
29.
Medborgarförslag, askkoppar
30.
Medborgarförslag, Aktivitetspark i Kroksta "Krokstaparken"
31.
Medborgarförslag, skolavslutning ska inte krocka med studenten!

32. Interpellation, kommunens förhyrda lokaler i Arken

33. Motion, stärk kvinnors entreprenörskap genom avknoppning © (M) (KD)

34. Motion, Mömjlighet för kvinnor att starta intraprenader i sin verksamhet

35.Motion, Uppmuntra att RUT-systemet nyttjas och ge möjlighet för anställda att byta lön mot förmån av RUT-tjänster

36. Motion, Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten

37 Motion, Skapa ett mentorskaps-program för tjejer med UF-företag

38. Kommunfullmäktiges beslutslogg september 2017Föredragningslistan och samtliga till ärendena hörande handlingar finns att läsa på kommunens hemsida www.ornskoldsvik.se under
Kommun och politik/Kallelser, protokoll och sammanträden/Kallelser med beslutsförslag, samt hos kommunledningsförvaltningen.

Närradio- och webbsändning
Direktsändning i Örnsköldsviks Närradio, 89.8 MHz eller 105,7 MHz, med början kl. 12:30. Repris tisdagen den 26 september kl. 12:00.

Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträde på webben.
Gå in på http://www.ornskoldsvik.se/kf-webbtv

Allmänhetens frågor och medborgarförslag
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kommer tid för ”Allmänhetens frågor” att ges vid sammanträdet. Under allmänhetens frågestund får frågor ställas kring de ärenden som kommunfullmäktige enligt föredragningslistan avser att fatta beslut i vid sammanträdet. Vill du ställa en fråga ska du skicka in den i förväg, senast den 20 september.

Vill du skicka in ett medborgarförslag, som ska behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 30 oktober, måste det kommit in till kommunen senast den 17 oktober.

Skicka allmänhetens frågor och medborgarförslag till Örnsköldsviks kommun, Kommunfullmäktige, 891 88 Örnsköldsvik eller kommunen@ornskoldsvik.se. Medborgarförslag kan även skickas in med e-tjänst från kommunens hemsida www.ornskoldsvik.se under kommun och politik, dialog och synpunkter, skicka medborgarforslag

Örnsköldsvik den 18 september 2017
Jan-Olov Häggström (S)
Ordförande

Sidan uppdaterades

2017-09-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anna Thors
Utredningssekreterare
0660 - 881 40
Skicka e-post