Miljöpolicy

Ett aktivt arbete i riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle är den färdväg som anges i Örnsköldsviks kommuns miljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20.
 
Alla delar i kommunkoncernen, drivs och utvecklas med hänsyn till de förutsättningar som ett långsiktligt hållbart samhälle kräver. Detta innebär att allt verksamheten ska genomsyras av långsiktighet när det gäller ekologi, ekonomi och sociala faktorer. Det gör vi för att nuvarande och kommande generationer ska leva i en hälsosam och god miljö. 

Kommunens miljöpolicy säger att detta ska uppnås genom att:

  • Förtroendevalda och anställda fortlöpande ska skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens art.
  • Vi är goda föredömen och vid beslut där intressekonflikt föreligger agerar långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljö- och naturresursfrågorna.
  • Samhällsbyggande utgår ifrån att marken, vattnet och den fysiska miljön används på ett resurssnålt och ekologiskt uthålligt sätt.
  • Vi integrerar miljötänkandet i alla verksamheter, vidta ständiga förbättringar, alltid ha aktuella och mätbara miljömål som regelbundet följs upp.
  • Vi bidrar till att de 16 nationella miljökvalitetsmålen uppfylls.
  • Vi öppet redovisar arbetet med miljö- och klimatfrågor samt antagna miljömål.
  • Vi arbetar för att skapa insikt om hållbar utveckling hos kommunmedborgarna.
  • Ställa miljömässiga krav på leverantörer och samarbetspartners.
  • Minska vår miljöpåverkan, med fokus på energi-, kemikalie- och transportområdet.

 
Kommunens miljömål finns beskrivna i miljö- och energistrategin.

Sidan uppdaterades

2016-05-11

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Jan Nyman       
Näringslivsutvecklare
0660 - 888 16
Skicka e-post
  
Marianne Dahlbäck
Miljöstrateg
0660 - 887 32
Skicka e-post