Du är här:

Arbete mot våld i nära relationer (VINR)

Nyhet: Webbkurs

Under 2016 lanserade Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som på ett flexibelt sätt erbjuder baskunskaper inom ämnet. 

Den är helt kostnadsfri och tar cirka tre timmar i anspråk. Kursen utgår från deltagarens yrkesområde och förkunskaper och vänder sig i första hand till socialtjänsten, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå kursen. Du kan använda det du lär dig för att arbeta våldsförebyggande, och i förlängningen bidra till att förändra attityder i samhället.

I kursen ingår kunskap om vad våld är, omfattning, uttryck, konsekvenser, normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen, samhällets ansvar, den yrkesverksammas ansvar och vad du kan göra.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Örnsköldsviks kommuns anställda kan anmäla intresse om utbildning i grupp till Ann-Sofie Mattebo 0660 - 886 31. Det finns även möjlighet för ledningsgrupper inom kommunen att få hjälp att gå igenom och orientera sig i webbkursen för att i sin tur sedan hålla kursen på exempelvis arbetsplatsträffar. 

Strategi mot våld i nära relationer (VINR) 2014-2016

Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, länets kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, Polismyndigheten, Åklagarkammaren samt Kriminalvården har tagit fram en Strategi mot våld i nära relationer för åren 2014-2016. Detta utifrån en kartläggning som genomfördes 2012 gällande myndigheternas arbete med våld i nära relationer.

Länsstrategin omfattar tre målgrupper:
- Våldsutsatta vuxna
- Barn som själva utsätts för våld eller som upplever våld mot närstående
- Utövare av våld.

Länsstrategin ska bland annat vara ett verktyg för länets kommuner, landsting, polismyndighet, åklagarmyndighet och kriminalvård i arbetet med att utveckla samverkan och samordning för att förebygga våld i nära relationer. Länsstrategin innehåller vision, mål och aktiviteter. Aktiviteterna ska nu berörda myndigheter arbeta vidare med. Till länsstrategin finns nu en regional samverkansgrupp för att driva arbetet vidare.

Örnsköldsviks kommuns arbete mot våld i nära relationer

Örnsköldsviks kommun håller nu på att arbeta fram en handlingsplan utifrån ovan beskrivna länsstrategin mot våld i nära relationer. Inom välfärdsförvaltningen finns verksamheten Resurscentrum mot våld som genom både bistånd och service erbjuder hjälp, råd, stöd och behandling för den som upplever våld i nära relationer, men även för den som utövar våld mot närstående. 

Sidan uppdaterades

2018-02-20

Sidansvarig: