Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Rodretkoncernens bokslut för 2014 +139 Mkr

Rodretkoncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 139 miljoner kronor. Rodrets utveckling har gått från ett minusresultat 2012 till årets mycket starka resultat på139 miljoner.

Resultatet visar att koncernen är på väg mot att uppfylla ett av löftena att från verksamhetsåret 2016 kunna lämna utdelning till kommunen som kommer alla Örnsköldsviksbor till del.

Med årets resultat är koncernen den lönsammaste kommunala bolagskoncernen i länet och målet bör enligt ledning vara att tillhöra sverigetoppen.

Med utgångspunkt från Rodretutredningen, har resultatet uppnåtts genom effektiviseringar, samordning, reavinster, ett gynnsamt ränteläge och en fokusering på affärsmässighet i bolagens uppträdande och genomförande. Dotterbolagen visar också i sina kundmätningar på höga siffror när det gäller kundnöjdhet vilket är viktigt för berättigandet för verksamheterna.

Koncernen har efter försäljningen av Arkenfastigheterna under året bl.a. renodlat Tjänstecentrum och fusionerat in Övik Parkering. Man har också slutfört bolagens inflyttning av Sjögatan med mycket positiva omdömen från bolagen och deras medarbetare och samtidigt ökat fokus på samverkansfrågorna.

Koncernen har också tagit fram nya och tydligare ägardirektiv till samtliga våra dotterbolag, fördjupat och förbättrat ägarstyrningen av SEKAB genom ett aktivt agerande i ägarbolaget Nekab, samt förhandlat fram en ny och lyckad finansiering av SEKAB.

Samtliga bolag har stärkt sina affärmässiga relationer genom långsiktiga avtal för fortsatt framgång.

Dotterbolaget Örnsköldsviks Airport kommer att bli den första flygplatsen i världen som trafikleds med fjärrstyrt torn på distans, vilket LFV beskriver som industrihistoria.

  • Vi ser med tillförsikt fram mot våra närmaste fyra år, med fortsatt goda resultat och nöjda ägare och kunder tillsammans med engagerade och stolta medarbetare i koncernen, framför VD:n Hans Selling.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-03-11