Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nybildat råd ska stärka minoritetsgruppernas inflytande

Örnsköldsviks kommuns minoritetsråd. På bilden, från vänster: Birgitta Ricklund (samerna), Sonia Larsson (samerna), Per Nylén (förtroendevald och ordförande i rådet), Taina Rintanen (sverigefinnarna), Lars Näslund (förtroendevald), Eeva Wiström (sverigefinnarna), Ann-Sofie Karlsson Ågren (förtroendevald), Lena Kvarnström (förtroendevald), Moa Birgersson (minoritetssamordnare)

Den 8 april hade Örnsköldsviks kommuns nyinrättade minoritetsråd sitt första sammanträde. Politiker och företrädare för samer och sverigefinnar möttes i ett nytt forum för inflytande.

Målet med minoritetsrådet är att skapa ökad delaktighet i frågor som berör de nationella minoritetsgrupperna. Rådet ska bidra till att synliggöra och tillgodose de nationella minoriteternas behov, stärka minoriteternas lagstadgade rättigheter samt rätten till inflytande i frågor som berör respektive grupp.

– Det känns bra att vi nu har etablerat ett forum för långsiktigt utbyte. Minoritetsrådet blir en viktig kanal och kontaktväg som kommer att ge oss ökad kunskap och på ett helt annat sätt föra upp minoritetgruppernas frågor på agendan, säger Per Nylén, kommunalråd och ordförande för minoritetsrådet.

Minoritetsrådet har, i likhet med pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet, en samrådande funktion. Angelägna frågor för rådet kan exempelvis komma att handla om barnomsorg, utbildning, kulturverksamhet, äldreomsorg, information och kommunikation. Andra uppgifter kan gälla medverkan i utbildningar, att fungera som remissinstans eller medverka som referenspersoner i projekt som berör nationella minoriteter.

Minoritetsrådet består av tre representanter från kommunstyrelsen och fyra representanter vardera för de nationella minoritetsgrupperna. Som nationella minoriteter i Sverige räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Till det första mötet var samer och sverigefinnar inbjudna men kommunens ambition är att etablera kontakt med övriga nationella minoriteters intresseföreningar för att även de ska få representation i kommunens minoritetsråd. Minoritetsrådet kommer att ha ett till två sammanträden per år. Däremellan ska öppna samråd för respektive nationell minoritet arrangeras en gång per år.

Mer om minoritetsrådet och kommunens arbete för de nationella minoriteterna. 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-04-08

 Kontakta oss

Per Nylén
ordförande minoritetsrådet
0660 – 881 57