Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 februari 2015. Kompletta handlingar finns under rubriken Kommun och politik och därefter kallelser, protokoll och sammanträden.

Kompetens ska avgöra anställning
Soledad Henriquez (KD) och Göran Brorsson (KD) har i en motion till fullmäktige förslagit att kommunen ska ta fram en strategi för att anställa fler personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen eftersom grundprincipen för all rekrytering i kommunen är att kompetensen hos den sökande ska avgöra vem som ska anställas och att bland annat funktionsnedsättning inte får påverka anställnings- och arbetsvillkor i organisationen. Kommunen arbetar också på ett flertal sätt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i organisationen som är viktiga för kommunens möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2015 kommer kommunen bland annat att revidera personalidén där jämställdhets- och mångfaldspolicyn ingår och också att erbjuda utbildning i dessa frågor. I arbetet med att erbjuda ungdomsjobb ska ungdomar med funktionsnedsättning särskilt beaktas.

Tackar nej till att ansöka om SM-veckan
Örnsköldsviks kommun tackar nej till erbjudandet från Riksidrottsförbundet att ansöka om att bli arrangör för SM-veckan vintern 2017. Investeringsbehovet beräknas vara alltför stort och åtgärderna måste utföras under 2015-2017 samtidigt som kommunen står värd för och rustar inför O-ringen 2018. Det gemensamt kommunägda bolaget Höga Kusten destinationsutveckling AB kommer dock att ta fram ett policy- och strategidokument för evenemang och arrangemang. En utredning ska också göras av kommunledningsförvaltning för att utröna vad som skulle krävas för att SM-veckan skulle kunna genomföras.

Björna hembygdsförening får fastigheter i gåva
Kommunstyrelsen föreslår att fastigheterna Björna 2:134 och Björna 2:115 ska överlåtas som gåva till Björna sockens Hembygdsförening som idag arrenderar fastigheterna. På fastigheterna finns bland annat hembygdsgård, ”Björnakoja”, bagarstuga, vedbod, kornhässja och hembygdsföreningen bedriver en aktiv verksamhet som enligt överlåtelsen ska fortsätta.

Subventionerad p-avgift tas bort
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska upphäva beslutet om subventionerad parkeringstaxa för fordon med förnyelsebara bränslen. En kommun kan enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen inte besluta om differentiering av parkeringsavgifter utifrån ett fordons miljöegenskaper.

Parkeringspolicy för attraktivt centrum
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta en parkeringspolicy vars övergripande mål är att bidra till att centrum ska vara en attraktiv och tillgänglig plats för handel, arbete, besökare och boende, att andelen kollektivtrafik, gång och cykel ska öka, att miljön i centrum ska vara god och hälsosam samt att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Kommunstyrelsen antog också den parkeringsstrategi som har tagits fram i anslutning till policyn. Avgiften för parkeringsköp blir även fortsättningsvis 50 000 kronor.

Reviderat ägardirektiv
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det reviderade ägardirektivet till Rodret i Örnsköldsvik AB. Justeringar har främst gjorts när det gäller affärsidé, företagspolicy, intern styrning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Simhallsrenovering får ökade anslag
Kommunfullmäktige beslutade tidigare om renovering av simhallen i Köpmanholmen och anbuden för ombyggnad och renovering har antagits. Kommunstyrelsen föreslår att investeringsanslaget ska höjas med 1,6 miljoner kronor till totalt 17,6 miljoner kronor. Man föreslår också att fullmäktige ska kompensera kultur- och fritidsnämnden för ökad internhyra med 100 000 kronor till 1,2 miljoner kronor.

Övriga ärenden:
Val av ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen i Kommunförbundet Västernorrland
Deltagare vid dialogträff inför bildande av länsövergripande politisk strategigrupp
Bildande av samrådsgrupp för skolan och förskolans inre och yttre miljö
Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen
Revidering av tidigare kommunfullmäktigebeslut rörande bolagsordning för Höga Kusten destinationsbolag
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2014
Revidering av riktlinjerna för handikapprådet
Protokoll kommunala pensionärsrådet
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-02-03