Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 juni 2015. Kompletta handlingar finns under kallelser, protokoll och sammanträdenöppnas i nytt fönster.

Plan för nya tomter på Dekarsön
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till detaljplanen för fastigheten Dekarsön 4:9. Med detaljplanen planläggs tolv tomter för bostäder och en ny vägsträckning säkras på Dekarsöns östra sida. Kommunstyrelsen godkänner även det exploateringsavtal som har upprättats, under förutsättning att en bankgaranti finns som säkerhet innan detaljplanen antas.

Förändrat maxbelopp för barnomsorgsavgift
Maxbeloppet för barnomsorgsavgiften ska förändras, föreslår kommunstyrelsen. Bakgrunden är den ändring i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem, vilket innebär att inkomsttaket nu indexeras. Förändringen innebär för Örnsköldsviks kommun till exempel att avgiftstaket för familjens första barn i förskola blir högst 1 287 kronor och för det första barnet i fritidshem 858 kronor.

Ostkustbanan AB ska påskynda järnvägsutbyggnad
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att Örnsköldsviks kommun får bilda bolaget ”Ostkustbanan AB” tillsammans med kommunerna Sundsvall, Kramfors, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt region Gävleborg och landstinget Västernorrland. Genom bolaget vill kommunerna påskynda en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår med snabbtågsstandard på delen Gävle-Härnösand. Örnsköldsviks kommun bidrar med 57 000 kronor till aktiekapitalet och med 114 000 kronor för bolagets drift 2015 och 170 000 kronor för 2016 och 2017.

Utreder Sliperiet som kulturhus
Jarl Strömbäck (SPI) har föreslagit i en motion att kommunen ska prioritera att under mandatperioden 2014-2018 projektera och börja bygga ett konsert- och teaterhus i Örnsköldsvik. Kommunstyrelsen hänvisar till att kultur- och fritidsnämnden redan har fått i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att ytterligare utveckla Sliperiet som ett kulturhus där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar, vilket innebär att kommunstyrelsen bedömer att ingen ny utredning nu ska startas med anledning av motionen.

Plan för näringslivsarbetet
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till den motion som Anna-Lena Lindberg (C) lämnat om en näringslivplan som samlar nuvarande planer inom näringslivsområdet. Motionen stämmer väl överens med det arbete som sker just nu i kommunen vilket kommer att resultera i en samlad beskrivning av näringslivsarbetet, där en samordning och uppdatering av de nuvarande styrande dokumenten ingår.

Köper mark på Kusthöjden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska köpa all planlagd tomtmark i området Kusthöjden, som ligger på bergssluttningen vid centrala Örnsköldsvik, för fortsatt exploatering. Därmed kommer infrastrukturen i området med gata, cykelbana och belysning att färdigställas, liksom gångväg med belysning till resecentrum. Med köpet kommer kommunen också att kunna erbjuda 14 villatomter och mark för 3 flerbostadshus.

Om fullmäktige säger ja till investeringen på 6,8 miljoner kronor för markområdet startar infrastrukturarbetet med gata och gång- och cykelbana under hösten 2015.

Detaljplan och tomter i Tjärn
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säger ja till den detaljplan som har tagits fram för Själevads-Tjärn och som innebär att ett 15-tal villatomter ska skapas. Kommunstyrelsen godkänner även exploateringsavtalet under förutsättning att en säkerhet i form av bankgaranti eller annan säkerhet lämnas av exploatören innan detaljplanen antas.

Detaljplan för centrumkvarteret Egypten 3
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ny detaljplan för Egypten 3 m.fl. Kvarteret innehåller bland annat det tidigare stadshuset på Nygatan 18-20 och detaljplanen skapar förutsättningar för påbyggnad av huskropparna i kvarteret och för ändamålen bostäder, kontor, handel och tillfälligt övernattningsboende.

Ishall får prövas i detaljplan
Frågan om ny ishall mellan Järvedsvägen och Järvedsleden får prövas i detaljplan, säger kommunstyrelsen. Det är Järveds IF som vill att en detaljplan ska göras för att därefter kunna bygga en ishall som ska möta efterfrågan på istider.

Lokalförsörjningsplan för välfärdsförvaltningen
Välfärdsförvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningplan för åren 2015-2024. Den redovisar välfärdsförvaltningens samlade behov av särskilda boenden för äldre, lokalförändringar och åtgärder som behöver genomföras inom den närmste tioårsperioden. Planen ska uppdateras årligen.

Ingen kampanj för medborgarägd vindkraft

Kommunstyrelsen föreslår avslag på Bertil Jonssons, Björn Olssons, Bruno Byströms och Ulrik Ulanders, samtliga (C), motion om medborgarägd vindkraft. Motionärerna vill att kommunen inventerar intresset via utskick och informationsmöten och att man hjälper till med att bilda ekonomiska föreningar för vindkraft. Kommunledningsförvaltningen bedömer att tidpunkten för att utöka insatserna för intresse för lokalt ägande inte är den rätta. Marknaden är i dagsläget osäker och en ny politik för långsiktig energiförsörjning ska presenteras i januari 2017. Om initiativ kommer från medborgare bör dock kommunen på olika sätt vara behjälplig med att möjliggöra det lokala ägandet.

Finansiellt stöd för trygghetsboenden

BN Måleri & Golv AB och Övikshem får finansiellt stöd för sina trygghetsboenden Sundhem respektive Linden. Bidraget till Sundhem, som kommer att omvandlas till 50 lägenheter för trygghetsboenden, blir 498 000 kronor. För Linden, där 79 lägenheter konverteras till trygghetsboende, blir den årliga kostnaden för kommunen för bidrag och värdinna 702 800  kronor.

Önskar utveckla godsterminalen
Örnsköldsviks kommun vill utveckla Arnäsvalls godsterminal tillsammans med Trafikverket. Därför vill man söka strukturfondspengar, och om man beviljas detta, elektrifiera terminalspår, skapa nya avlastningsytor och terminalytor och förlänga utdragsspår för att klara längre tåg.

Gemensam nämnd för personaladministrativa system
Örnsköldsviks kommun deltar tillsammans med kommunerna i Umeåregionen i ett arbete för att upphandla ett nytt personaladministrativt system. Ett underlag för att ingå i en gemensam nämnd för drift och hantering av sådana system ska nu tas fram.

Budget på +57 miljoner kronor
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till ekonomiberedningens förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2018. Resultatet i budgeten för 2016 beräknas till +57 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. För åren 2017 och 2018 uppgår resultaten till +45 Mkr respektive +20 Mkr. Investeringsbudgeten uppgår till 222 Mkr för 2016 och 248 och 197 Mkr för 2017 respektive 2018. Man föreslår också att resultatmålet för kommunen årligen ska ligga på 1,5 % - 2,5 % av skatter och statbidrag under mandatperioden, samt att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen för 660 Mkr.

Övriga ärenden:
Utvärdering och redovisning av elsaneringsprojekt
Utseende av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Budget 2016, kommunal utdebitering 2016
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän.
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Beslutslogg juni 20152015


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-06-02