Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 4 oktober

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 oktober 2016. Kompletta handlingar finns under rubriken kallelser, protokoll och sammanträden.

Prognosen +56 miljoner
Uppföljningen efter andra tertialet visar att prognosen för helåret 2016 är att kommunen ska nå ett ekonomiskt resultat på +56 miljoner kronor. Det är i nivå med det budgeterade resultatet på +57 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2016.

Ny ismaskin efter lägre gräskostnad
Kostnaden för bytet av konstgräsmattan på Skyttis IP blev lägre än budgeterat och lämnar därför ett investeringsutrymme som samhällsbyggnadsnämnden vill använda till att köpa en ny ismaskin. Kommunstyrelsen föreslår att 1 200 000 kronor får omdisponeras till en sådan.

Utredning om gratis kollektivtrafik redan på gång
Eftersom samhällsbyggnadsnämnden sedan tidigare har i uppdrag att utreda avgiftsfri kollektivtrafik efter en tidigare motion, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå Bernt-Ola Nordins medborgarförslag om kostnadsfria bussresor för pensionärer. Man föreslår även att Jarl Strömbäcks motion ”Inför 100-lappen i Örnsköldsvik” ska avslås.

Gratis busskort till ungdomar redan infört
Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar har redan införts i Örnsköldsviks kommun. Därför föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå Ragnar Westberg Martinez medborgarförlag om busskort till ungdomar som utför aktiviteter inne i staden.

Nej till nattbusstrafik
Carl Thunbergs (MP) och Jakob Norstedt-Mobergs (MP) har i en motion föreslagit att nattbusstrafik ska införas. Förslaget innebar att ett roterande nattbusschema där glesbygdsorterna skulle turas om att ha nattbuss skulle införas för att hålla nere kostnaderna. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen och hänvisar till att ett sådant upplägg inte skulle vara attraktivt och att det inte finns utrymme i budgeten för att starta nattbusstrafik igen.

Nytt projekt för integration och tillväxt
Örnsköldsviks kommun kommer delta i länsstyrelsens projekt Integration och tillväxt om ansökningarna till regional- och socialfonderna beviljas. De övergripande målen handlar om att fler nyanlända personer ska komma i sysselsättning eller närmare arbetsmarknaden och om ökad tillväxt i länets företag genom kompetensförsörjning då utrikesföddas kompetens tas tillvara och genom ökat antal nya företag och fler innovationer i gruppen utrikesfödda. Örnsköldsviks kommuns medfinansiering i projektet blir 1 miljon kronor under åren 2017-2019.

Fortsatt medfinansiering av Ung Företagsamhet
Örnsköldsviks kommun fortsätter att medfinansiera Ung Företagsamhet under de kommande tre åren med totalt 690 000 kronor. Ung Företagsamhet jobbar med ungt entreprenörskap i samverkan med det lokala näringslivet och med unga och erbjuder utbildningskonceptet UF-företagande till gymnasieskolorna, läromedel i entreprenörskap till grundskolorna samt support, utbildning och aktiviteter.

Titeln undersköterska åter i kommunala vården
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Bror Wallströms (L) och Lena Jonsons (L) om återinförande av vårdbiträden. Idag är titeln vårdare som grund, oavsett vilken utbildning man har och om man inte har specifika hälso- eller sjukvårdsuppgifter. Kommunstyrelsen föreslår dock att benämningen undersköterska återinförs i den kommunala vården, och därmed får de som saknar rätt utbildning automatiskt en annan titel, till exempel vårdbiträde. 

Sidensjögården och Mogårn kan bli trygghetsboende
Örnsköldsviks kommun ska utreda en försäljning av korttidsboendet Sidensjögården och Mogårns vård- och omsorgsboende så att de kan omvandlas till trygghetsboende eller för annan användning.

Inget bidrag till nämndemannaföreningen
Örnsköldsvik kommer inte att ge utbildningsbidrag till nämndemannaföreningen eftersom staten har ansvar för verksamheten och därmed också bör stå för utbildningen.

Kommunen uttalar sig om regionindelningen
I yttrandet över Indelningskommitténs delbetänkande om en regional indelning med tre nya län upprepar Örnsköldsviks kommun sitt uttalande från 2007 om att man säger ja till förslaget om regionindelning och att man förordar att de fyra nordligaste länen bildar en region. Kommunen noterar att en rationaliseringspotential finns med en större region, och att utmaningen är stor för det föreslagna Norrlands län som är mycket stort och glest befolkat. Örnsköldsviks kommun vill också att de statliga myndigheterna ska få samma indelning som de kommande regionerna och man förväntar sig också en ökad statlig närvaro i hela landet. Precis som kommittén föreslår anser man att länsstyrelsens verksamheter bör bedrivas på flera orter och inte bara i residensstaden. Kommunen påpekar bristen på analys av hur förslagen påverkar kommunernas verksamhet och deras samverkan med landstingen.

Föreslår avslag på förslag om markkonfliktspolicy
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår Bertil Jonssons (C) motion om att ta fram en skriftlig policy mot intressekonflikter mellan kommunen och privata kommunmedborgare i markfrågor som går till fullmäktige. En sådan policy kan inte sätta gällande lagstiftning ur spel och skulle därför vara helt utan verkan.

Ny taxa för kommunens alarmeringscentrals tjänster
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den nya taxan för kommunens alarmeringscentrals tjänster. Med den nya taxan blir priset tydligare på till exempel nöd-, bråk och överfallslarm, trygghetslarm, brandindikering m.m för potentiella kunder.

Taxor inom tillsynsområdet justeras
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna ett antal justerade eller nya taxor, nämligen taxan för livsmedels- och foderkontroll, taxan inom strålskyddslagens område, inom miljöbalkens område och enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.

Övriga ärenden:
Ekonomiskt läge 2017-2019
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016
Svar på verksamhetsförslag. Mat som blir över i skolan kan förpackas i matlådor som sedan säljs till föräldrar/personal.
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg

 

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2016-10-04