Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 4 augusti

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 augusti 2015.

Härbärge även nästa vinter
Det blir ett härbärge i Örnsköldsvik även nästa vinter. Kommunstyrelsen beslutade idag att arbetet ska fortsätta under liknande premisser som förra vintern för EU-medborgare som lever i en utsatt social och ekonomisk situation. Arbetet för att förbereda för att barn i skolpliktig ålder ska kunna få möjlighet till skolgång ska fortsätta och man ska göra åtgärder för att resecentrum ska fungera som resecentrum, vilket innebär att man stänger resecentrum nattetid då det inte är någon trafik

Nolas idrottsgolv byts
Nolaskolans idrottshall kommer att få nytt golv. Golvet blir en så kallad sportmatta, vilket innebär att det cirka 25 år gamla trägolvet tas bort. Kommunstyrelsen föreslår därmed att fullmäktige ska avslå Niclas Flarkes medborgarförslag om att trägolvet ska renoveras istället för att bytas mot plastgolv för att möta kraven på basket på elitnivå.

Organisationsöversyn om fastighetsfrågor inledd
En organisationsöversyn med inriktning mot kommunens arbete med fastighetsfrågor har inletts. Kommunstyrelsen bedömer att Bror Wallströms (FP) motion om utredning av vaktmästeriverksamhetens avdelningstillhörighet ligger i linje med den pågående organisationsöversynen och föreslår därför att inga ytterligare åtgärder ska göras.

Namnberedning får besluta om minnesmärkt plats
Carl Thunberg (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska namnge en plats efter vetenskapsmannen och Anundsjösonen Peter Artedi i staden Örnsköldsvik och förslagsvis i museiparken. Kommunstyrelsen föreslår därför att personer som är bördiga i kommunen och som har gjort sig kända genom gärningar inom kultur och vetenskap kan uppmärksammas genom att platser namnges efter dem. Sådana beslut ska fattas av namnberedningen enligt den ordning som är fastlagd.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS – kvartal 1 2015
Yttrande över granskningsrapport Lokalförsörjningsprocessen
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-08-04

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande 0660-881 53
Skicka e-post

Matti Olsson 
Kommunstyrelsens sekreterare 0660-880 44 
Skicka e-post