Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 3 mars

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 mars 2015.

Nya centrala hyresrätter i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun säljer fastigheten Örnsköldsvik 8:9 som ligger i området i nära anslutning till Inre hamnen för 9 100 000 kronor. KRK i Umeå Fastighetsaktiebolag och Näslunds Fastigheter AB kommer att bygga tre flerbostadshus i två etapper. Lägenheterna blir hyresrätter och byggstart sker i april i år.

Landsbygdsgruppens arbetsordning reviderad Landsbygdsgruppen i Örnsköldsviks kommun utökas med ytterligare en ledamot från bygderådet som därmed har tre ledamöter i landsbygdsgruppen. Företagarföreningarna och Lantbrukarnas Riksförbund ska också utse representanter i gruppen. Förändringarna i arbetsordningen innebär också att landsbygdsgruppen ska lämna yttrande över vindbonus om bolagen önskar kommunens medverkan.

Riktlinjer för förskolans lokaler och miljö
Örnsköldsviks kommun har utformat riktlinjer för förskolans lokaler och miljö. De ska ligga till grund när ombyggnationer och nybyggnationer ska göras och innehåller beskrivningar av områden som brandsäkerhet, hallar och entréer, hygien, omvårdnad, vila, pedagogiska rum, utemiljö, pedagogernas rum samt kök och måltid. Målsättningen med riktlinjerna är att barn i förskola ska vistas i miljöer som är funktionella, säkra, hälsosamma och främjar inlärning.

Folkhälsopolitiska programmet förlängs
Kommunstyrelsen föreslår att kommunens folkhälsopolitiska program ska förlängas med ett år till att även gälla 2015 för att göra en utvärdering av programmet.

Nej till schemalagd kreativitetsaktivitet
Kommunstyrelsen föreslår att Mikael Wågströms medborgarförslag om ”Torsdagsturen”, som skulle vara en regelbunden utomhusaktivitet för att uppmuntra kreativitet och utvecklingsidéer hos medarbetarna, avslås. Kreativitet kan uppmuntras på många olika sätt, och därför är det svårt och inte önskvärt att styra särskilt mot just denna typ av aktivitet.

Bredbandsutbyggnad pågår
I och med det arbete som nu pågår för bredbandsutbyggnad i kommunen anser kommunstyrelsen att intentionerna i Dan Olssons (C) motion om att stödja fiberutbyggnaden är uppfyllda och att inga ytterligare åtgärder krävs. Olssons förslag var att kommunen skulle medfinansiera utbyggnaden av fibernätet på landsbygden och att en rejäl informationsinsats skulle göras för att öka intresset för anslutning.

Kommunen köper elbilar
Örnsköldsviks kommun kommer att köpa in elbilar som ett led i miljöarbetet och i linje med det tidigare beslutet om att i första hand köpa in fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Efter motionen ”Satsa på miljön – kör elbil” från Anna-Lena Lindberg (C), har konsult- och serviceförvaltningen utrett vilka eventuella mer- och kringkostnader som motionens förslag kan medföra. För transportbilar skulle merkostnaderna för en treårsperiod  bli maximalt 600 000 kronor och för personbilar 200 000 kronor. Den preliminära bedömningen är att det totala antalet elbilar som köps in kommer att bli som mest 10 under en treårsperiod.

Medfinansierar inkubator
För att stärka tillväxten i länets företag kommer lokala noder för inkubatorsverksamhet att utvecklas under 2015. Åkroken Science Park AB i Sundsvall är projektägare och Örnsköldsviks kommun medfinansierar den regionala inkubatorn med 450 000 kronor för år 2015.

Kompetenskontraktet ska öka studentkontakter
Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet ”Kompetenskontraktet” som ska öka kunskapen om och intresset för studentkontakter och studentsamverkan hos arbetsgivare i Jämtland och Västernorrland. Ett kompetenskontrakt är ett löfte från arbetsgivaren att på årsbasis erbjuda exempelvis ett visst antal traineeplatser, praktikplatser och examensjobbsförslag. Projektet är ett treårigt strukturfondsprojekt som pågår under 2015-2018 där Handelskammaren är projektägare och där medfinansiering söks från Mittuniversitetet, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och kommunerna i Västernorrland och Jämtland. Örnsköldsviks kommuns medfinansiering är totalt 285 000 kronor.

Medfinansierar hydrauliksatsning
Örnsköldsviks kommun medfinansierar ITH:s (Stiftelsen Institutet för tillämpad hydraulik) projekt ”Kunskapsplattform för hydraulikspecialister” med totalt 359 976 kronor under den närmaste treårsperioden. Dessutom bidrar kommunen med finansiering genom tidigare beslutad subventionerad hyra och institutionsbidrag med närmare 1,1 miljon kronor. Projektet ska skapa en gemensam kunskapsplattform med hydraulikkunnande på specialistnivå som läggs digitalt på internet och är bland annat en del i stora exportföretags arbete för att öka konkurrenskraften.

Övriga ärenden:
Revidering av taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Nominering av ledamöter till styrelsen för Lokalt ledd utveckling i Höga Kusten
Ombud till föreningsstämma i BAFF (Bioalcohol Fuel Foundation)
Delägarskap i Nya Ostkustbanan
Yttrande över rapport Funktionellt prioriterat vägnät
Resultatöverföringar 2015
Ekonomiskt läge 2015-2018
Val av ny representant i planeringsgruppen för (KD)
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-03-03