Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen den 12 januari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 12 januari 2016. Kompletta handlingar finns under rubriken Kallelser, protokoll och sammanträden.öppnas i nytt fönster

Ska utreda avgiftsfri kollektivtrafik
Örnsköldsviks kommun ska utreda om avgiftsfri kollektivtrafik ska införas, efter en motion från Göran Wåhlstedt (V). Förslaget i motionen är att avgiftsfri kollektivtrafik ska införas på försök under tre år enligt förlaga från andra försök som pågår i Kiruna, Avesta, Ockelbo och Hallstahammar. Förslaget innebär också att försöket görs i samarbete med ett universitet för att studera bland annat miljöpåverkan, ekonomi och resandestruktur.

Föreslår utredning om bidragssystemet till föreningar
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska utreda bidrags-, anslags- och avtalssystemet systemet till föreningar i Örnsköldsviks kommun, efter en motion från Ulrik Ulander (C). Eftersom stödet ska ses över och beslut om nya bidrag- och stödformer samt budget eventuellt ska tas föreslår kommunstyrelsen dock att fullmäktige ska avslå förslaget om att öka bidragsbudgeten.

Ingen P-skiva i Örnsköldsvik
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Gunhild Larssons medborgarförslag om P-skiva eller gratis parkering på lördagar i Örnsköldsvik. P-skiva eller gratis parkering menar man skulle motverka målet om att öka kollektivtrafikåkandet.

Örnsköldviks kommun bidrar till Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet får 228 744 i medfinansiering från Örnsköldsviks kommun. UF är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap i grundskolan och på gymnasiet. Kommunen har tidigare haft ett treårigt avtal med Ung Företagsamhet som nu för 2016 får 199 744 kronor för verksamheten inom gymnasieskolan och 29 000 kronor för grundskoleverksamheten.

Satsar 3 miljoner på inkubatorverksamhet
Örnsköldsviks kommun medfinansierar under den närmaste treårsperioden en satsning på inkubatorverksamhet i Västernorrland genom en basfinansiering av Åkroken Business Incubator med 1 950 000 kronor och en medfinansiering av projektet Västernorrlands Inkubator 2016-208 (VINK) med 1 050 000 kronor. Målet med projektet är att fördjupa och utveckla inkubatorns roll som regional motor för tillväxt och innovation genom att attrahera fler företag och ökat fokus på företag med internationell tillväxtpotential.

Kommunen yttrar sig om skyddsåtgärder av By vattentäkt
I Örnsköldsviks yttrande över Trafikverkets förslag till skyddsåtgärder av By vattentäkt har man fört fram ett antal synpunkter. Sammanfattningsvis handlar de om att det krävs en åtgärdsplan för eventuell olycka, att hastighetssänkning förbi Bysjön kan väljas under förutsättning av trafiksäkerhetskameror placeras på sträckan, att de åtgärder som genomförs inte försämrar säkerheten för oskyddade trafikanter och att en översyn av räcken vid överfarterna bör göras.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2015
Fyllnadsval efter Gunnar Melin (L)
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg
Beslutslogg 

 

 

 

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2016-01-12