Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 9 augusti

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 augusti 2016. Kompletta handlingar finns under kallelser, protokoll och sammanträden.

Fortsatt medverkan i e-samverkan
Örnsköldsviks kommun fortsätter sin medverkan i projektet eSamverkan. Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster som förbättrar kommunens service och förenklar för medborgare och företagare att hantera sina kontakter med kommunen.

I eSamverkan, etapp2, deltar samtliga kommuner i länet samt Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Örnsköldsviks kommun delfinansierar projektet med 1 miljon kronor för projektperioden juni 2016 – december 2017. En utvärderingsmodell kommer även att tas fram för att följa upp effekterna av kommunens insatser i projektet.

Oskyddade trafikanters perspektiv del i trafiknätsanalys
Lars Näslund (M) har i en motion påtalat behovet av en säker cykel- och gångtrafik i Bjästaområdet. Näslund föreslår att kommunen tar kontakt med Bjästa samhällsförening för dialog samt att Bjästa läggs in i kommunens cykelplanearbete och att förslag på lösning presenteras.

Kommunstyrelsen betraktar motionärens intentioner som tillgodosedda, Behoven av gång- och cykelväg i Bjästa har uppmärksammats och prioriterats i kommunens inspel till Trafikverkets regionala trafikplan. Behovet av gång- och cykelväg i Bjästa kommer även att beaktas i kommunens fortsatta arbete med cykelplaner och situationen för oskyddade trafikanter är en viktig aspekt i pågående trafiknätsanalys för Bjästa- Köpmanholmen-Åmynnet. I det senare arbetet ingår bland annat Bjästa samhällsförening i projektets referensgrupp.

Behov av frivilligt nätverk för biotopvård utreds
Björn Olsson (C) föreslår i en motion att kommunen, tillsammans med föreningar aktiva inom biotopvård och sportfiske, utreder behovet av ett nätverk för biotopvård Motionären föreslår även att kommunen tar initiativ till att ett frivillignätverk för biotopvård startas.

I dag finns etablerad samverkan kring biotopvård med fiskevårdsföreningar knutna till kommunens större vattendrag. Därför finns inget behov att från kommunens sida ta initiativ till fler nätverk som organiserar fiskevårdsområdesföreningar eller fiskerättsägare. Däremot ställer sig kommunstyrelsen positiv till att utreda behovet av ett nätverk för frivilligarbete inom biotopvård och föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas uppdraget.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning, juni 2016.
Yttrande över detaljplaneprogram: Amerika 8, Paradiset ny simhall, Örnsköldsvik 8:24 och 8:27.
Yttrande över detaljplaneprogram: Gång och cykelväg Ås-Översjäla.
Sammanträdesdagar 2017.
Kommunala pensionärsrådets protokoll.
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg, augusti 2016.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-08-10

 Kontakta oss

Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande 0660-881 53. 070 – 558 81 53.

Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44.