Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 8 september

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 september 2015. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Glädjeteatern blir permanent verksamhet
Glädjeteatern i Örnsköldsvik blir permanent verksamhet i Örnsköldsviks kommun efter en kort tid i projektform. Glädjeteatern är en kompletterande daglig verksamhet med inriktning på musik, dans, sång och teater. Det första året jobbade man med musikalen ”Att flyga högt” i ett samarbete mellan Glädjeteatern, grundsärskolan och elever från Nolaskolans årskurs 3. Nu fortsätter arbetet med musikprojekt riktat mot förskolan och i samarbete med gymnasiesärskolan.

Kusthöjdenförslag kvarstår
Kommunstyrelsens förslag kvarstår efter dagens sammanträde om att kommunfullmäktige ska godkänna ett förslag till köpeavtal mellan Örnsköldsviks kommun och Kusthöjden i Ö-vik AB i konkurs. Köpet avser de obebyggda fastigheterna Örnsköldsvik 2:54 – 2:87 samt två områden av fastigheten Örnsköldsvik 2:2 med en sammantagen markyta på cirka 5 000 kvm. Detta ger möjlighet för tomter för upp till ytterligare 14 enfamiljshus och tre flerfamiljshus. Därmed kommer infrastrukturen i området, med gata, gång-/cykelbana och belysning att färdigställas liksom gångvägen till resecentrum i centrala Örnsköldsvik. Kommunens köpesumma ligger i det föreslagna avtalet på 6,8 miljoner kronor.

Brottsoffersjouren
Örnsköldsviks kommun kommer att bidra med 3 kronor per kommuninvånare till Brottsofferjouren i Västernorrlands verksamhet. Detta blir cirka 166 000 kronor för 2015.

Clean tech utvecklingsområde för framtiden
Örnsköldsviks kommun kommer att tillsammans med samtliga kommuner i Västerbotten delta i ett nytt treårigt EU-projekt inom miljötekniksektorn under namnet ”Cleaner growth”. Projektet ska stärka utvecklingen av hållbar tillväxt i regionen med fler arbetstillfällen och nya och växande företag. Den totala budgeten för projektet är 29,8 miljoner kronor, och Örnsköldsviks kommuns kontanta finansiering blir under treårsperioden 1 050 000 kronor.

Inkubatorstart prioriteras
Anna-Lena Lindberg (C) har i en motion föreslagit att ett innovationskontor ska startas i Örnsköldsvik. Eftersom en bra igångsättning av Åkroken Business Incubator bör prioriteras föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås, men också att näringslivschefen under 2016 ska rapportera hur inkubatorn har fungerat och hur behovet av innovationsstöd ser ut.

Medfinansierar Botniska korridoren
Örnsköldsviks kommun medfinansierar intresseföreningen Norrtågs projekt Botniska korridoren med 105 000 kronor fördelat över tre år. Botniska korridoren sträcker sig från Helsingfors i Finland, runt Bottenviken och ner till Mjölby i Sverige. Projektet ska ta fram kunskapsunderlag om behov och nyttor av investeringar i infrastruktur i området. Syftet är att Botniska korridoren ska bli en stomnätskorridor inom EU och att flaskhalsar och kapacitetsbrister prioriteras i den nationella transportplanen.

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att tillföra drygt 23 miljoner kronor till Kommuninvest ekonomisk förening som en särskild medleminsats för att få högsta insatsnivån hos föreningen. Nya lagkrav på kapital har kommit efter finanskrisen och Kommuninvest har valt att öka det egna kapitalet genom särskilda medlemsinsatser. Största fördelen med högsta insatsnivån är att kommunen får behålla överskottsutdelningen och då troligtvis årligen räkna in denna i resultatet.

Innovation och nytänkande i lokal ledd utveckling
Örnsköldsviks kommun medfinansierar utvecklingsarbetet Leader Höga Kusten med 450 000 kronor för 2016. Leader Höga Kusten rör kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik och har de två övergripande målen breddad arbetsmarknad genom kreativitet och nytänkande samt attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling.

Deltar i digataliseringsprojekt
Örnsköldsviks kommun medfinansierar Digitala Västerbotten. Regionförbundet Västerbotten är projektägare och projektets mål är att öka den digitala kompetensen och utbudet samt användningen av digitala tjänster. Örnsköldsviks medfinansiering blir totalt 391 242 kronor under treårsperioden 2016-2018.

Vindkraftsbedömningar kan göras med nuvarande plan
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Jarl Strömbäcks (SP) motion om att inga ytterligare vindkraftstillstånd ska ges förrän effekterna av de beslutade tillstånden och deras utbyggnad är tillgängliga och utvärderade. Kommunstyrelsen menar att det finns tillräckligt stöd i nuvarande översiktsplan för att göra bedömningar utifrån. Den fördjupade översiktsplanen om vindkraft i kommunen kommer också att revideras under denna mandatperiod.

Arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättning viktiga
Efter en skrivelse från Synskadades Riksförbund med rubriken ”Förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning” uppmanar kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen att beakta skrivelsen när man reviderar personalidén där jämställdhets- och mångfaldspolicy ingår.

Strategi för arbetet med personuppgifter
Kommunstyrelsen har beslutat om en strategi för arbetet med personuppgifter och som gäller konsult- och serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Strategin beskriver bland annat kraven på anställda som behandlar personuppgifter, information och registerutdrag samt roller och ansvar.

Kriterier för kommunal borgen till fiberföreningar
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa kriterier på föreningar som söker kommunal borgen för fiberprojekt på landsbygden. Kriterierna handlar om bland annat krav på ansökan, säkerhet, insyn, tidsperiod och borgensbelopp.

Borgen till Grundsunda om kriterier uppfylls
Grundsunda fiber ekonomisk förening kommer att beviljas kommunal borgen för 6 miljoner kronor för perioden 1 september 2015 till 31 augusti 2017 under förutsättning att den uppfyller kriterierna för kommunal borgen som kommunstyrelsen har föreslagit idag.

Detaljplan för Dekarsön 4:9
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det detaljplaneförslag för Dekarsön 4:9 m.fl. som samhällsbyggnadsnämnden, efter revidering, godkände i mars 2015. Innan fullmäktige fattar beslut ska även upprättat exploateringsavtal för området godkännas.

Övriga ärenden
Revisionsberättelse, länets samordningsförbund 2014
Yttrande om laglighetsprövning
Sammanträdesdagar 2016
Månadsuppföljning, augusti 2015
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg
Handlingar till Stiftelsen Nätterlund

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-09-08

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
kommunstyelsens ordförande
0660-881 53

Matti Olsson
kommunstyrelsens sekreterare
0660-880 44