Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 7 juni

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 juni 2016. Kompletta handlingar finns under rubruken kallelser, protokoll och sammanträden.

Investeringar i skola och omsorg i 2017 års budget
2017 års budget innehåller ett antal prioriteringar enligt det förslag som kommunstyrelsen fattade beslut om idag. Uppdelade på nämnderna är de följande:
Kommunstyrelsen: Hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband, fastighetsunderhåll.
Bildningsnämnden: Personalförstärkning för de yngre åldrarna i skolan, förskola och fritids. Ökat stöd och samverkan så att alla elever uppnår målen, digitalisering, utveckling av SFI.
Omsorgsnämnden: Personalförstärkning, utveckling av stöd till anhöriga, utveckling av ny kreativ daglig verksamhet.
Humanistiska nämnden: Stöd för arbetsmarknadsetablering, föräldrastödskedja, ökad samverkan i strävan att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede.
Kultur- och fritidsnämnden: Översyn av föreningsbidragen, utveckling av High Coast Art Valley, fördjupad utredning kring förutsättningarna för att skapa ett kulturhus.
Samhällsbyggnadsnämnden: Förstärkning av bygglov- och detaljplanehanteringen, gratis ungdomskort inom kollektivtrafiken, utredning av kollektivtrafikförändringar och andra miljösatsningar.

238 miljoner kronor satsas på investeringar i till exempel bygget av nya vård- och omsorgsboende samt tillagningskök och matsal i Själevad, nytt LSS-boende, förskola i Gullänget, Bredbynskolan, 7-9-skola på Skogsgatan i centrala Örnsköldsvik samt Varvsbron i Husum.

Kommunstyrelsens förslag till budget 2017 innebär ett resultat på 60 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta ligger alltså inom resultatmålet som årligen ska ligga på 1,5-2,5 procent.

Deltar i projekt för kollektivtrafikutveckling
Örnsköldsviks kommun kommer att delta i det länsövergripande kollektiv- och infrastrukturprojektet ”Koll 2020” som har målet ”smartare resor för ett Västernorrland i förändring”. Problemställningarna handlar om bland annat brister i den fysiska tillgängligheten, kännedom om kollektivtrafiken, bytespunkter med låg standard och negativ resandeutveckling trots ny tågtrafik.

Digitalisering av ärendehantering
Kommunstyrelsen föreslår att motioner, interpellationer och medborgarförslag ska kunna skickas in digitalt. Hanna Sydhage, Lars Eidenvall, Birgitta Sedin, Maria Nordberg och Roland Nordin, samtliga (KD), har skrivit en motion till fullmäktige där man menar att ärendehanteringen behöver uppdateras och effektiviseras på detta sätt. Motionen ligger i linje med fullmäktiges och kommunledningsförvaltningens målsättningar, och nyligen publicerades också en e-tjänst för medborgarförslag på kommunens hemsida.

Säkerheten på gång- och cykelbanor ska förbättras
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bifalla Mats Hedells (V) motion om att se över vad som kan göras för att förbättra säkerheten på gång- och cykelbanor. Genom att arbeta för att förverkliga de mål som finns i styrdokumenten för cykling ska kommunen också arbeta för att uppfylla motionens förslag.

Gratis kollektivtrafik för ungdomar
Gratis kollektivtrafik för ungdomar ska införas, föreslår kommunstyrelsen. Göran Wåhlstedth (V) har tidigare skrivit en motion om att avgiftsfri kollektivtrafik skulle utredas. Avgiftsfri kollektivtrafik för gruppen barn och ungdomar 7-19 år införs nu från och med augusti 2016. Frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för alla kommer att utredas enligt budgetförslaget 2017.

Nätverk ska stärka industrikommuner
Örnsköldsviks kommun går med i nätverket ”Starka Industrikommuner”. Syftet för nätverket är att forma tydliga strategier för att stärka svensk industri, såväl regionalt som nationellt.

Solängets Travsällskap får bidrag för belysning
Kommunstyrelsen föreslår att Solängets Travsällskap ska få 1 miljon kronor i investeringsstöd från Örnsköldsviks kommun för banbelysning vid sin anläggning. Detta under förutsättning att föreningen även får stöd från Svensk Travsport.

Höjd barnomsorgstaxa för 0-2-åringar
Kommunstyrelsen föreslår att barnomsorgstaxan ska förändras för 0-2-åringar. Idag finns två olika taxor beroende på hur länge de är på förskolan, men efter förändringen blir taxan enhetlig. För exempelvis en familj med sammanlagd inkomst på 35 000 kronor och ett barn blir den nya avgiften 1 050 kronor jämfört med dagens 704 kronor. Detta innebär att det administrativa arbetet för kommunen förenklas och att det blir enklare för vårdnadshavaren att redovisa schematid.

Fritidsskjuts införs i grundsärskolan
Elever i grundsärskolan ska få gratis transport från fritidshemmet, föreslår kommunstyrelsen. Kommunens grundsärskola ligger i Gullänget och idag är det cirka 25 elever som förslaget gäller, dvs som går på särskolan men som inte bor inom Gullängets upptagningsområde.

Nej till GMO-förbud
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår Jenny Nilssons (MP) och Olof Dahlbergs (MP) motion om GMO-fritt foder (GMO= genmodifierat) till djur vars kött kommunen upphandlar. Utifrån erfarenheter från andra kommuner kan man se att ett sådant krav är mycket svårt att uppfylla både när det kontroll av att leverantörerna köper kött från gårdar som använder GMO-fritt foder och på grund av de resurser som skulle krävas på grund av ett sådant krav. I en kommande översyn av kommunens kost- och livsmedelspolicy föreslår dock kommunstyrelsen att man ska skriva in att kommunen ska sträva efter att bli GMO-fri.

Vill avvakta översyn av föreningsbidragen
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå en motion från Lars Eidenvall (KD), Roland Nordin (KD, Hanna Sydhage (KD och Maria Gulliksson (KD) som gäller en fond där föreningar kan söka bidrag för barn som inte har ekonomiska möjligheter att delta i exempelvis läger och tävlingar. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige ska avvakta den översyn av bidragssystemet till föreningar som ska genomföras.

Resursförstärkning för asylverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden kommer att bli ansvarig nämnd för asylverksamheten på ett antal orter i kommunen. Kommunstyrelsen föreslår nu att nämnden ska få 175 000 kronor 2016 för ytterligare förstärkning för insatser på orterna och att den fortsatta finansieringen ska ske via det extra statsbidrag för välfärdstjänster som regeringen föreslagit för 2017 och framåt.

Övriga ärenden:
Slutredovisning av genomförda investeringsprojekt: Vikingarondellen, Järvedsvägen, cirkulationsplats Arnäsvägen, Krokvägen och Vikingagatan.
2015 års revision av länets samordningsförbund
Revisionsberättelse för år 2015, kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Örnsköldsviks kommuns yttrande över ansökan om nätkoncession för linje mellan Näs och Flärke (KS)
Örnsköldsviks kommuns yttrande över samrådsunderlag för ombyggnad av väg 335 vid By vattentäkt
Yttrande över SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg juni 2016

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2016-06-08