Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 7 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 april 2015. Kompletta handlingar finns under rubriken "Kallelser, protokoll och sammanträden".öppnas i nytt fönster

Bidrar till hydraulikutbildning
Stiftelsen ITH får 1 000 000 kronor i bidrag av Örnsköldsviks kommun under läsåret 2015/2016 för att genomföra utbildning av hydraulsystemtekniker. Utbildningarna har tidigare bedrivits inom ramen för Yrkeshögskolan, men denna myndighet har avslagit ITH:s utbildningsansökningar i år. Eftersom finansiering saknas samtidigt som utbildningarna har ett sökt söktryck och arbetsmarknaden är god för de utbildade teknikerna går kommunen in med bidrag under ett år som en del i övrigt utvecklingsarbete.

Offentligt anställda ska resa hållbart
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska medfinansiera projektet Hållbara resor i Västernorrland som ska motivera offentligt anställda i Västernorrland att resa hållbart. Detta ska ske genom kollektiva och aktiva transporter som buss, tåg, gång, cykling eller genom att använda webb- och videomöten i större omfattning. Förslaget är att Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet med 1,2 miljoner kronor kontant samt med tid motsvarande 270 000 kronor. Man säger också ja till de investeringar på 2,7 miljoner som har föreslagits.

Medfinansierar miljöteknikprojekt
Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera EU-projektet Cleantech Kvarken med 540 000 kronor samt tid motsvarande 210 000 kronor som genom gränsöverskridande samarbete ska stärka affärsmöjligheterna för små och medelstora miljöteknikföretag. Projektet ägs av Kompetensspridning i Umeå AB som är ett kommunägt bolag och medsökande förutom Örnsköldsviks kommun är Merinova och Vasaregionens Utvecklingsaktiebolag, som är två näringslivsbolag från Vasa. Totalt omfattar projektet 1,5 miljoner euro.

Godkänner förslag om regionalt samverkansråd
Kommunstyrelsen föreslår att Örnsköldsviks kommun godkänner förslaget till överenskommelse om att bilda ett gemensamt regionalt samverkansråd i Västernorrland. Detta som ett resultat av att landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen från och med 2016. Detta innebär att folkvalda politiker får mandat att leda det regionala utvecklingsarbetet. Förslaget till fullmäktige är också att Glenn Nordlund (S) och Anna-Britta Åkerlind (C) blir Örnsköldsviks representanter i rådet.

Idéer om mentorskap in i pågående arbete
Jenny Nilsson (MP) och Olof Dahlberg (MP) har i en motion föreslagit att ett mentorsprogram för nyanlända invandrare och svenskar som har bott i Örnsköldsviks kommun en längre tid ska införas. Eftersom många olika satsningar och utredningar som ligger nära motionen redan är igång föreslår kommunstyrelsen avslag i den form den har idag, men uppdrar till den kommunala organisationen att baka in motionens intentioner i det som pågår.

Bolagsstyrningsrapporter till kommunstyrelsen
De kommunala bolagen och koncernmoderbolaget Rodret har lämnat bolagsstyrningsrapporter till kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över dessa bolag. Rapporterna innehåller information om hur bolagen styrs och innehåller rubriker om verksamhet, styrelse och vd, intern kontroll och riskhantering samt revision.

Bidrag till avloppsanläggning i Skeppsmaln
Fiskevistet i Skeppsmaln får 200 000 kronor i bidrag till ny avloppsanläggning. 2014 byggdes en servicebyggnad med dusch, toaletter och kök för turister och besökande och kapellaget får nu ett bidrag för att komplettera detta. Totala kostnaden för anläggningen beräknas bli 412 500 kronor.

Flexibel hemtjänst till stor del uppfyllt
Charlotte Hägglunds medborgarförslag om flexibel hemtjänst har till stor del uppfyllts genom förändringar inom kommunens omsorgsverksamhet under senare tid. Därför anser kommunstyrelsen inte att några ytterligare åtgärder behövs utifrån delar av förslaget. Den del som handlar om att få kostnadsfri hjälp med postläsning, ifyllande av blanketter m.m föreslår kommunstyrelsen bli avslaget.

Bidrag till nämndemannautbildning
Örnsköldsviks nämndemannaförening får 7 700 kronor i bidrag till utbildning 2015, vilket motsvarar 175 kronor per person. Kommunen understryker dock att detta principiellt egentligen är Domstolsverkets ansvar.

Månadsuppföljning mars 2015
Resultatet för 2015 beräknas i marsuppföljningen bli +51 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet +43 Mkr. Resultatet för januari-februari är -16 Mkr, vilket är 11 Mkr sämre än resultatet samma period förra året.

Övriga ärenden:
Yttrande ang förslag till förvaltningsplan och åtgärdprogram för Bottenhavets vattendistrikt
Yttrande över nybyggnation av 150 kV-ledningar från vindkraftparkerna Kvällåliden, Blackfjället och Blodrotsberget till ställverk vid Norrtjärn.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3-4 2014
Yttrande över revisionsrapport, medarbetarenkät
Justeringar i bolagsordningar för SEKAB och Nekab
Kommunens yttrande angående remiss om upphävande av regionala miljömål
Redovisning av obesvarade motioner
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Bokslut 2014
Redovisning av bokslut för stiftelser
Avveckling av 6 donationsstiftelser förvaltade av Örnsköldsviks kommun
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg, april 2015

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-04-07