Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 6 oktober

Information från kommunstyrelsen 6 oktober
Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 oktober 2015. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats.

Kompenseras för hyra av istider
I och med avtalet mellan kommunen och Evenemangsarenan AB fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att säkerställa tillgången till istider i andra föreningsägda anläggningar. Nu föreslår kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden får 579 000 kronor per säsong med början våren 2016 i ökad ekonomisk ram som kompensation för de kostnader det innebär att hyra istider i Husumhallen under den närmaste treårsperioden.

Medborgarförslag på nätet
Ett arbete pågår för att förbättra möjligheten att lämna in medborgarförslag via kommunens hemsida. Idag kan man fylla i en blankett på hemsidan och mejla in den, men i och med ett pågående e-tjänstprojekt kommer tjänsten alltså att förbättras ytterligare. I och med detta föreslår kommunstyrelsen att inga ytterligare åtgärder behöver göras för att möta Helena Emanuelssons medborgarförslag om att man ska kunna skriva och lämna in medborgarförslag via nätet.

Utreder system för ärendehantering
Kommunen ska utreda om man ska införa ett ärendehanteringssystem som ska göra det möjligt för medborgaren att följa sina ärenden, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Johannes Nordin (M) och Lars Eidenvall (KD).

Nya rutiner mot våld och hot
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de reviderade  rutiner som har tagits fram som komplement till den handlingsplan mot våld och hot mot förtroendevalda. Rutinerna ska ingå i  den information som går till samtliga förtroendevalda.

Biståndsbedömning krävs för plats på boende
Jarl Strömbäck (SPI) föreslog i en motion att en valfrihetsgaranti ska införas inom äldreomsorgen som ska innebära att alla som har fyllt 90 år ska få välja att bo kvar hemma med eller utan stöd, eller att flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut. Lagstiftningen tillåter dock inte omsorgsnämnden att erbjuda individer plats ett särskilt boende utan individuell biståndsbedömning. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige avslår motionen.

Umeåsamarbete genom gemensam nämnd
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska samverka med Umeåregionens kommuner i en gemensam nämnd för hanteringen av personaladministrativa system. Effektivare drift, förvaltning och support ska ge kostnadsbesparingar för kommunerna och förberedelser för en gemensam upphandling av personadministrativt system pågår just nu. I nämnden kommer Örnsköldsviks kommun att ha två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Utreder utökning av laddstolpar
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska utreda villkor och kostnader för att tillgodose behoven av laddstolpar för elbilar i kommunen. Detta efter en motion från Annie Hägglund (C). Idag finns laddställen på tre platser (Björna, Överhörnäs samt vid Paradisbadet i centrala Örnsköldsviks) och det är även förberett för kommunens kommande två elbilar som planeras att köpas in hösten 2015.

Nej till fiberbidrag i allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget från Niklas Persson om investeringsbidrag till fiberanslutning i allmänna samlingslokaler. Att införa fiber i sådana lokaler bör vara respektive fiberförenings ansvar att ta med i sitt koncept, menar kommunstyrelsen.

Flyttar fram tillträdesdatum
I och med att detaljplanen för Egypten 3 m.fl där Byggsigurd planerar att bygga ett stort antal lägenheter är försenad har ett tilläggsavtal upprättats. Detta innebär att tillträdet flyttas till januari 2016 och att kommunen fram till dess äger och förvaltar de aktuella fastigheterna.

Borgen till Banafjäl fiber
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till den ekonomiska föreningen Banafjäl fibers ansökan om borgen på 3,6 miljoner för perioden 1 september 2015 till 31 oktober 2016. Föreningen uppfyller de kriterier för borgen som kommunen har ställt på fiberföreningar.

Medfinansierar havs- och fiskeriåtgärder
Örnsköldsviks kommun medfinansierar Leader Mittland Plus med 40 000 kronor per år i sju år. Leader är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling med bidrag från EU-fonder. Leader Mittland Plus ska ta ansvar för att utarbeta åtgärder inom havs- och fiskeriområdet och omfattar kommunerna Sundsvall, Bräcke, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Sämre resultat än budgeterat
Prognosen för helåret 2015 är ett ekonomiskt resultat på +22 miljoner kronor. Det är 21 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +43 miljoner kronor, vilket innebär att kommunfullmäktiges resultatmål inte uppnås. Sammanfattningsvis är nettokostnadsutvecklingen hög, nämndernas prognos sämre än budget, bolagens prognos bättre än budget och låneskulden minskar i lägre takt. Det kan konstateras att kommunen har en god ekonomisk hushållning utifrån måluppfyllelsegraden för kommunfullmäktigemålen, för totalbetyget för perspektiven i styrkortet samt övrig finansiell analys.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2015.
Förslag till reviderat reglemente för kommunfullmäktiges revisorer
Yttrande över Naturvårdsverkets delgivning i regeringsuppdrag, Genomförande av system med producentansvar för förbackningar, returpapper, elutrustning.
Yttrande över revisionsrapport, upphandlings- och inköpsverksamheten i Örnsköldsviks kommun
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd
Ekonomiskt läge 2016-2018, september 2015
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-10-06

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande
0660-881 53, 070 – 558 81 53
Skicka e-post

Matti Olsson
Kommunstyrelsens sekreterare 
0660 - 880 44 
Skicka e-post

Mer information

Fyll i mer information här eller ta bort fältet. Bestäm vid publicering om fältet ska vara utfällt.