Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 5 maj

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 maj 2015.

Vill öka ekologiskt och närodlat
Efter en motion av Jenny Nilsson (MP) och Olof Dahlberg (MP) föreslår kommunstyrelsen att andelen ekologisk och närproducerad svensk eller norrländsk mat i kommunal verksamhet ska ökas till 50 procent fram till 2018 och att kommunen ska ha målsättningen att all mat ska vara närodlad eller ekologisk. Motsvarande siffra är idag 25 procent.

På grund av det arbete som redan pågår bedömer kommunstyrelsen dessutom att intentionerna i Kristina Karlström-Hallins (C) Lena Lindgrens (C) motion om upphandlingskrav vid inköp av kött, ägg och mjölk är uppfyllda och att inga ytterligare åtgärder behöver göras.

Kommunen överklagar beslut om fiskodlingtillstånd
Örnsköldsviks kommun överklagar till Miljö- och markdomstolen det tillstånd som fiskodlingen i Nätrafjärden och fiskslakteriet i Köpmanholmen har fått av länsstyrelsen. Bland annat anser kommunen att den satsning som nu görs i skärgården inte är förenlig med lokaliseringen av fiskverksamheten. Höga Kusten är ett riksintresse för det rörliga friluftslivet och bör värnas enligt kommunen. Kommunen tycker också att det inte heller är tillräckligt tydligt hur man ska lösa de luktproblem allmänheten har upplevt. Man vill se en plan för avvecklingen senast i december i år och att verksamheten ska vara gjord i december 2017. Skulle domstolen ändå bevilja tillståndet vill kommunen att det får gälla som längst till och med 2019 och att avveckling ska vara gjord senast sista december 2020.

Övriga ärenden:
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, ny förbundsordning
Kommunens yttrande över åtgärdsprogram för havsmiljön
Månadsuppföljning, april 2015
Nominering av ledamot till Norrlandsförbundets länsfullmäktige
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän.
Kommunstyrelsens beslutslogg, maj 2015
Sammanträde med Stiftelsen Nätterlunds minnesfond


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-05-05