Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 3 november

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 november 2015. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats.

Isalliansens investeringsmedel åter till kommunen
Kommunstyrelsen föreslår att de resterande investeringsmedlen, cirka nio miljoner kronor, för Isalliansen ska gå tillbaka till fullmäktige för en fortsatt utredning för att åstadkomma en bra lösning för behovet av tillgängliga istider. Isalliansen är den sammanslutning av ideella krafter som under tre år samrått och arbetat för att åstadkomma en ny föreningsägd ishall med hjälp av det kommunala investerings- och driftstödet. Isalliansen menar att man nu har kommit så långt som man kan och vill därför att kommunen tar det fortsatta ansvaret.

Gymnasiemässa i Örnsköldsvik
En gymnasiemässa ska skapas för att synliggöra Örnsköldsviks studiemöjligheter, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Lars Eidenvall, Birgitta Sedin, Hanna Sydhage, Roland Nordin och Maria Nordberg, samtliga kristdemokraterna. Man föreslår också att möjligheterna till samordning med informationssatsningen Destination Jobb och den årliga yrkesmässan ska undersökas.

Sportotek i Örnsköldsvik utreds
Även Örnsköldsvik ska se över möjligheterna att starta ett så kallat sportotek liknande det i Luleå.  Detta efter en motion från Lars Eidenvall, Hanna Sydhage, Roland Nordin, Birgitta Sedin, Maria Nordberg, Maria Gulliksson, Curt Eriksson och Göran Brorsson, samtliga kristdemokraterna.

Åldersgränser för föreningsstöd ses över nästa år
En översyn av föreningsstöd kommer att påbörjas under 2016. Åldersgränser kommer att ingå i översynen och därför föreslår kommunstyrelsen att inga ytterligare åtgärder behöver göras med anledning av Gunnar Melins (FP) och Bror Wallströms (FP) motion om att se över just åldersgränserna.

Fristadskommun inte aktuell
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Görel Brattströms medborgarförslag om att Örnsköldsvik ska ansöka om att få bli en så kallad fristadskommun. En sådan är en kommun som under två år tar på sig att stå för uppehället för en person som förföljs i sitt land för sitt författarskap. Författaren ska ha uppehållstillstånd i Sverige för att kunna tas emot, eventuellt med sin familj. Kommunstyrelsen menar att det nuvarande läget med instabilitet och stora folkomflyttningar i världen som innebär ett ansträngt läge för kommunen gör att ett engagemang som fristadskommun inte känns aktuellt just nu.

Maxbeloppen för barnomsorg ändras
Maxtaxan för barnomsorgsavgift förändras från och med den första januari nästa år efter en förändring i förordningen som reglerar statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket kommer att indexeras och de nya avgiftnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter ökar och därmed minskas statsbidraget. Avgiftstaket blir 2016 exempelvis för det första barnet i förskola högst 1 313 kronor (2015: 1 287) och i fritidshem högst 875 kronor (2015: 858).

Säljer mark vid Folkets Park
Nybergs Fastigheter och Förvaltning AB har sagt upp sin option för köp av en del av fastigheten Örnsköldsvik 7:5 vid Folkets Park. Kommunstyrelsen föreslår nu att Örnsköldsviks kommun ska sälja ett 3 800 kvadratmeter stort område vid Folkets Park till Moälvens Fastighets och Skolor AB för 1 miljon kronor. Markområdet ska användas för att iordningsställa bra utemiljö och bra parkeringsytor. I nästa etapp vill bolaget bygga flerbostadhus sydost om Folkets Park och kommunen har därför upprättat ett avtal som innebär att kommunen reserverar ett område om cirka 8 900 kvadratmeter tiden 31 december 2015 till 30 juni 2018.

Ny detaljplan i Svedjeholmen
Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för Svedjeholmen ändras. Det gör det möjligt för företaget OSTP att flytta sin verksamhet från centrala Örnsköldsvik till Svedjeholmen. Kommunstyrelsen vill också att skolsäkerheten ska ses över i samband med förändringarna i området.

Utvecklingsarbetet av Örnsköldsvik fortsätter
Det breda och gemensamma arbetet för utveckling av Örnsköldsvik fortsätter nu efter de tidigare satsningarna Vision 2008 och Världsklass 2015. Under hösten bjuder kommunen in till ett antal workshops med olika grupperingar om de utmaningar som formulerades i omvärldsanalysen från 2014. Under hösten kommer också en struktur för det kommande arbetet som ska bygga på delaktighet och engagemang från medborgare i Örnsköldsvik att formas. I uppdraget från kommunstyrelsen till kommundirektören ingår att utveckla den gemensamma visionen, fortsätta samverkan med externa aktörer, skapa bred delaktighet för att hitta lösningar på utmaningarna och säkerställa så att den kommunala organisationen deltar både som aktör och möjliggörare.

Förenklar kostnadsberäkning
Kommunstyrelsen föreslår att beräkningssättet av kostnaden för en matbricka kommer att förenklas. Detta gör man genom att framförallt använda sig av beräkningsgrunderna livsmedelskostnad och produktionskostnad. Kommunen övergår också till en årlig justering vilket kommer att innebära att förändringen i priset för en matbricka blir jämnare.

Tillskott till överförmyndaren
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får ytterligare 600 000 kronor 2015 och från 2016 1,4 miljoner årligen för att täcka de ökande kostnaderna. Under ett flertal år har verksamheten haft problem att klara verksamheten inom budgeterade medel och den senaste tiden har antalet komplicerade ärenden ökat. Här märks extra tydligt mottagandet av ensamkommande barn.

Övriga ärenden:
Yttrande, högre utbildning under tjugo år
Yttrande, en stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Ändringar i kommunstyrelsens delegationer avseende ärendegrupp 4, fastigheter och lokaler (KS)
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2016
Yttrande, skärpt exportkontroll av krigsmateriel och sanktionsväxling
Hemställan om matchning av statens bidrag till Samordningsförbundet 2016
Yttrande över ”En kommunallag för framtiden”
Månadsuppföljning, oktober 2015
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2015-11-03

Mer information

Fyll i mer information här eller ta bort fältet. Bestäm vid publicering om fältet ska vara utfällt.