Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 29 november

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 29 november 2016.

Förändringar i barnomsorgsavgiften
En ändring av förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolaoch fritidshem innebär att inkomsttaket har indexerats. Detta innebär enligt fullmäktiges förslag nya högsta avgiftsnivåer för förskola, fritidshem ochpedagogisk omsorg. Förändringen innebär en ökning av avgiften för barn 1-3 i förskolan på mellan ungefär 60 och 25 kronor i månaden per barn.

Kommunstyrelsen föreslår också att barnomsorgsavgiften för allmän förskola ska debiteras för 12 månader oavsett ledighet och semester stället för som idag med en lägre avgift under september till maj och en högre avgift i juni till augusti.

Öppen förskola startad i ett antal orter
I Björna, Gideå och Mellansel startade ”Öppen förskola” under våren 2016 för att möta asylsökande familjers behov av förskoleplatser och för att stödja möjligheterna till integration. Däremot avvaktar kommunen och samarbetspartners med ytterligare satsning i centrala Örnsköldsvik. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse att intentionerna i det medborgarförslag som kommit in med förslag om att ”Starta öppna förskolor igen” ska anses tillgodosedda.

Bjuder in till samarbete om familjecentral
Kommunstyrelsen föreslår att arbetet att förbereda för en föräldrastödskedja med familjecentral ska göras genom att stämma av landstingets intresse av ett sådant arbete. Slutsatserna efter en sådan kontakt får därefter avgöra hur det fortsatta arbetet kan se ut. Bakgrunden är en rapport i ämnet som färdigställdes 2015 av humanistiska nämnden i Örnsköldsvik.

Förändrad avgiftsmodell i omsorgen
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna en revidering av avgiftsmodellen inom omsorgen. Ändringen gäller beräkningssättet för hushållsel som innebär bara en mindre skillnad i avgiften och att avgiften kommer att upplevas stabilare. Ändringen gäller även avgiften för fritidsresor barn och unga upp till och med 19 år som nu tas bort.

Månadsrapportering kan avslutas
Kommunstyrelsen föreslår att månadsrapporteringen från Övik Energi kan avslutas i och med att det besparings- och effektiviseringsprogram som togs i anslutning till beslutetom villkorat kapitalskott 2012 är uppnått. Målet var effektiviseringar om 50 miljoner kronor vilket Övik Energi nu alltså har klarat av. Framtida utmaningar och Rodrets avkastningskrav kräver fortsatt stora krav på att bolaget fortsätter att jobba för ökad lönsamhet, men Övik Energis rapportering kan nu fortsättningsvis följa övrig rapportering från Rodretkoncernen.

Ny taxa för vatten och avlopp samt hushållsavfall
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna Mivas förslag till justering av vatten- och avloppavgifter. Förändringen innebär exempelvis att en schablonfamilj som bor i villa som idag betalar 808 kronor per månad får en avgift på 821 kronor.

Taxan förhushållsavfall höjs enligt avfallsindex med 2,43 procent. Justeringen koncentreras till en höjning för de kunder som inte sorterar ut sitt matavfalltill brunt kärl.

Ny renhållningsordning för Örnsköldsvikskommun
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta den nya renhållningsordningen. Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hanering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Under den tidigare avfallsplanen från 2012 blev Örnsköldsviks kommun utsedd till Årets Återvinningskommun för att ha effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall och förpackningar. Renhållningsordningen innehåller policy, strategi och riktlinjer.

Övriga ärenden:
Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om explosiv vara och brandfarlig vara och övriga tjänster som ej betraktas som räddningstjänst
Politisk referensgrupp till heltidsprojektet
Besöksordning till kommunfullmäktige för bolag och nämnder (KF)
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2017
Finanspolicy
Policy god ekonomisk hushållning
Yttrande, handlingsplan för miljömålen i Västernorrland (RUS)
Yttrande, Färre i häkte och minskad isolering
Yttrande, förslag till förvaltningsplan
för Världsarvet Höga Kusten 2016-2020
Yttrande, inspel till transportplan
Ägarpolicy för kommunala bolag
Ägardirektiv till Rodret i Örnsköldsvik AB
Rodretkoncernens budget 2017, plan 2018-2019
Månadsuppföljning november 2016
Protokoll från pensionärsrådet 2016-10-13
Anmälan av delegationsbeslut,
förtroendevalda och tjänstemän.
Anmälan av delegationsbeslut, utskott.
Kommunstyrelsens beslutslogg

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2016-11-30