Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsen 1 mars

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 1 mars 2016. Kompletta handlingar finns under kallelser, protokoll och sammanträden.

Fortsatt medfinansiering av universitetsbiblioteket
Örnsköldsviks kommun fortsätter att medfinansiera Umeå Universitetsbibliotek i Örnsköldsvik med totalt 292 000 kronor under 2016 och 2017. Universitetsbiblioteket finns i Arkenbiblioteket på samma plats som kommunens Lärcentrum som erbjuder studie- och yrkesvägledning.

Högre byggnader intressanta för utveckling
I och med den kommande fördjupade översiktsplanen för centralorten och det pågående arbetet inom bygg- och miljöavdelningen där högre byggnadshöjd alltmer prövas ska intentionerna i Anna-Lena Lindbergs (C) motion om fler höga hus i centrala Örnsköldsvik ses som uppfyllda, föreslår kommunstyrelsen. Likaså anses önskemålet om en utredning av möjliga åtgärder för att ytterligare underlätta etablering av verksamheter som utvecklar staden tillgodosett genom tillväxtavdelningens redovisning av ett flertal pågående aktiviteter som syftar till att stimulera etablering och utveckling i såväl stadskärnan som kommunen i stort. Exempelvis företagslotsen, frukoststudion, tips på tillgängliga lokaler och exploateringsbar mark, Åkroken Business Incubator, centrumsamverkan.

Utomhusvistelse ska vara möjligt för äldre varje dag
Örnsköldsviks kommun ska ta fram en plan för hur de äldre inom äldreomsorgen kan få vistas utomhus varje dag om de så önskar. Planen ska rymmas i välfärdsförvaltningens årliga verksamhetsplan och kvalitetsredovisning.

Svar till förslagsställare om arbetsmarknadsåtgärder
Mats Helli har lämnat ett medborgarförslag som handlar om att anställa långtidsarbetslösa i omsorgen, vilket fullmäktige beslutade var ett förslag som rör verksamheten och därför inte ska beslutas politiskt. Efter personalavdelningens svar till Helli med en beskrivning av de arbetsmarknadsåtgärder som redan pågår, konstaterar kommunstyrelsen att inga ytterligare åtgärder behövs.

Översiktsplanearbetet för centralorten startar
Arbetet för översiktsplan för centralorten har startat och kommunstyrelsen godkände idag det program som tydliggör syftet, vilka frågor som ska behandlas och hur arbetet ska bedrivas. Planen kommer att omfatta ett område kring Örnsköldsvik med ytterkanter vid Själevad, Nordanås, Arnäsvall, Dekarsön, Nyänget och Svedjeholmen. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna anta översiktsplanen under första halvåret 2018..

Medfinansierar centrumsamverkan
Örnsköldsviks kommun höjer medfinansieringen av Cesam (Centrum i samverkan) med 70 000 kronor till 300 000 kronor per år. Cesam är det officiella samverkansorganet mellan köpmän, näringsidkare, fastighetsägare och kommunen och kommunen är delägare i det gemensamma bolaget Centrumlyftet AB med 20 procent.

Övriga ärenden:
Rivning och nybyggnad av stallbyggnad, Själevads Prästbord 1:83
Yttrande över förslag till inriktningsdokument för havsplaneringen
Slutredovisning av stadshusförändringsprojektet
Utbetalning av partistöd 2016 samt information om redovisning av partistöd 2015 (KF)
Ändringar i kommunstyrelsens delegationer
Ekonomiskt läge 2016, februari 2016
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Beslutslogg


 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2016-03-01