Du är här:

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 tas en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska således vara både strategisk och vägledande.

Geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter från politiker, medborgare, näringsliv och föreningar i ett tidigt skede bjöd Örnsköldsviks kommun in till flera workshopar i november 2016 och januari 2017. Dessa träffar kompletterar de formella samråd som planeras under 2018. Syftet är att fler ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Planens avgränsning framgår av ovanstående karta. Området omfattar primärt Örnsköldsviks, Arnäs och Gimåt tätorter samt större delen av Överhörnäs tätort. I planområdet ingår även grönområden mellan tätorterna.

Under arbetets gång kommer planens geografiska avgränsning att ses över, bland annat om Västerhus och norr om Nordanås bör ingå i planområdet.

Den fördjupade översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2019. Läs mer om tidplan och processen med framtagandet av översiktsplanen.

 

Sidan uppdaterades

2018-04-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Odd Johansson
Mark- och planeringschef
0660 - 884 51
Skicka e-post 

Elisabeth Strand Hübinette
Strategisk samhällsplanerare
0660-884 28
Skicka e-post

Erika Andersson
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660 - 880 00
Skicka e-post