Kostnader

Taxa för planärenden enligt plan- och bygglagen (PBL)

Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2003, § 200.                 Reviderad av plan- och miljönämnden den 11 december 2008, § 171.           Timtaxa antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2017, § 49.                               Timtaxa uppräknad 2,8% prisindex, för kommunal verksamhet, från 1 januari 2018, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 16 november 2017, § 159.

Detaljplaner

Grundbelopp utökat planförarande 24.600 kr.                                         Grundbelopp standardförfarande 17.100 kr.                                            Tilläggsavgift handläggare 952 kr/timme

Områdesbestämmelse

Upprättande eller upphävande av områdesbestämmelse för areabegränsning 4.225 kr/tomtplats.

Kommentarer till taxan

Plantaxan utgörs av grundbelopp och tilläggsavgift baserad på tid. Grundbeloppet täcker kostnaderna för grundkarta där primärkarta finns, fastighetsförteckning, restid, erforderliga annonser, kopior, porto samt administrativa kostnader.

Där primärkarta inte finns reduceras grundbeloppet med 6.100 kronor och separat avgift för grundkarta erläggs.

Vid enkla planåtgärder och åtgärder av liten omfattning kan grundbeloppet reduceras.

Kostnaderna för planarbetet regleras normalt i avtal med beställaren innan arbetet påbörjas.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2018.


Sidan uppdaterades

2018-01-23

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter Kontakta oss

Gun-Marie Sjölund - Plantekniker
0660 - 884 29
Skicka e-post


Öppettider


Mer information