Du är här:

Biologisk återställning

På grund av människans påverkan har livsvillkoren för djur, fiskar och insekter i våra vatten och på land förändrats. Vi arbetar nu med att återställa ekosystemen.

Att återställa den fysiska miljön är en viktig del i arbetet. Tanken är att ge förutsättningar för växter och djur som tidigare funnits i området att kunna etablera sig där igen.

Återställning i vatten

Biologisk återställning i vatten sker genom metoden ekologisk restaurering av vattendrag även kallat flottledsåterställning eller biotopvård (för mer info se länk till höger). Arbetet innefattar även borttagning av vandringshinder, byggande av vandringsvägar för fisk och andra arter, kalkning samt återintroduktion av utslagna arter.

Moälven, Gideälven & Husån

I kommunen arbetar vi just nu med biologisk återställning i Moälven och Gideälven. Målet är att restaurera vattendragen så att de blir levande och fungerande ekosystem igen med stor mångfald av arter samt att de uppfyller kraven för god ekologisk status enligt det nationella miljömålet levande sjöar och vattendrag.

Syftet är att återskapa livsmiljöer för insekter, fiskar, fåglar, musslor, uttrar och andra djur som är knutna till vatten. Genom återskapa förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd skapas också en bättre miljö för de arter som är beroende av fisk, som utter, flodpärlmussla och kungsfiskare.

För att förbättra situationen i Moälven har lax och havsöring återinplanterats och hinder för vandring tagits bort, bland annat genom att man byggt nya vandringsvägar. Även flottledsåterställningar har gjorts och kalkning genomförs. För mer information se fliken till vänster "Moälven & Idbyån".

För att förbättra situationen i Husån har en fiskvandringsväg förbi Husumdammen byggts, Källfors kraftstation rivits och gamla flottleder återställts. Havsöring har återinplanterats och kalkning har utförts. För mer information se fliken till vänster "Husån".

I Gideälven har ett projekt påbörjas med syfte att återställa älvsträckan mellan Björna och Hemling kraftverk. Åtgärderna kommer fokuseras till Hemling- och Långstrandsforsarna och finansieras delvis genom Svenska Naturskyddsföreningens Miljöfond-Bra Miljöval. För mer information se fliken till vänster "Gideälven".

Arbetet med biologisk återställning drivs av kommunens miljö- och hälsoenhet i samarbete med länsstyrelsen och fiskevårdsområdena i respektive vattendrag.

Sidan uppdaterades

2017-11-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Håkan Jansson
Biolog
0660-887 25
Skicka e-post

Anders Forsberg
Biolog
0660-885 38
Skicka e-post

Johanna Martinell
Biolog
0660-886 66
Skicka e-post

Mer information