Du är här:

Sanering av PCB i kommunala byggnader

För att PCB inte ska spridas till marken vid byggnader där PCB använts och vidare ut i miljön har regeringen beslutat om en ny förordning som trätt i kraft 1 mars 2007. Förordningen gäller även för kommunala byggnader så som skolor, förskolor och ålderdomshem. Den säger att PCB ska saneras från alla typer av byggnader, med undantag för en- och tvåfamiljshus.

Var finns PCB i byggnaden?

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956—73. Det användes som mjukgörare i fogmassor i till exempel fasader, i förseglingsmassan i isolerglas och i golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv). Det användes också i kondensatorer och elkablar.

Så här går saneringen av byggnaden til

Den firma som kommunen har avtal med för sanering kommer till aktuell byggnad och utför saneringen.

De som arbetar med PCB-sanering dagligen använder skyddskläder med handskar och huva plus ibland även andningsmask. Med sig har de verktyg och maskiner för att bila och borra bort det material som PCB:n finns i. Det bullrar och lever därför om en hel del.

Om det finns fläktar och ventilation i byggnaden stängs dessa av för att inte sprida byggdammet till filter och reningsanläggningar och därmed riskera att PCB stannar kvar där. Det är särskilt viktigt vid borrning och bilning utomhus då man annars riskerar att dammet sugs in i byggnaden.

Läs mer om hur saneringen går till på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här berörs verksamheten och de som vistas i lokalerna

Den firma som får uppdraget av kommunen att sanera är godkänd för att utföra saneringsuppdrag och arbetar efter gällande rutiner och normer för PCB-sanering.

Saneringen ska utföras så att de som vistas i lokalerna inte utsätts för högre exponering av PCB under saneringstiden än som normalt avges, till exempel så används särskilda dammsugare som suger upp dammet som bildas. Borttaget byggmaterial hanteras enligt riktlinjer för PCB-haltigt farligt avfall. Om man inte är den som står och sanerar dagligen finns därför inga rekommendationer om särskilda skyddsåtgärder eller skyddskläder.

Buller och oljud uppstår under de dagar saneringen pågår. Även sämre inomhusluft förekommer i de fall då fläktar behöver stängas av.

Efter saneringen tas prover på marken

När sanering av fogar utvändigt på en fasad görs tas det alltid prover på marken runtom för att säkerställa att PCB inte spridit sig.

Provtagningen går till så att en markprovtagare från en firma som kommunen gjort ett avtal med kommer till byggnaden där marken ska tas prover på. Med sig har provtagaren en spade och en behållare för att samla upp jord i. Markprovtagaren går efter mått och rekommendationer från Naturvårdsverket och samlar in jordprover på olika avstånd och djup från den sanerade fogen.

Därefter skickas proverna för analys till ett laboratorium. Den handläggare på kommunen som beställt saneringen, vanligtvis en fastighetsförvaltare på fastighetsavdelningen, får ett provsvar.

Om markproverna innehåller PCB beställs en marksanering

Marksaneringen går till så ett av kommunen anlitat marksaneringsföretag schaktar bort jorden från berörda ytor. Jorden transporterar företaget iväg till en särskild jordbehandlingsanläggning. Under arbetets gång brukar man fotodokumentera, mäta upp och föra in de schaktade områdena på en ritning. Detta så att man i efterhand kan vara säker på att rätt ytor sanerats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över arbetena på flera sätt. Dels genom att i förväg besvara en anmälan som fastighetsägaren upprättar om hur saneringen ska genomföras, dels genom tillsyn på plats när arbetena genomförs samt genom att granska en slutrapport efter färdigställande.

Sidan uppdaterades

2017-02-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Gunilla Arnebrant
Fastighetsförvaltare
0660-885 77
Skicka e-post

Mer information

Aktuella fastigheter för marksanering 2012
Parkskolans och Sörlidenskolans gymnastikbyggnader

Platåskolan, hus A med KOmVux och Eriksro.

Träningsskolan och Skogsgatans korttidsboende

Björnens förskola