Du är här:

Fastighetsägarens och förvaltarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att underhålla och sköta sina fastigheter på ett sätt som gör att boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. För att undvika olägenheter för människors hälsa ska en bostad ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är fastighetsägare skyldiga att bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att fastighetsägaren fortlöpande och systematiskt ska kontrollera sin verksamhet för att förebygga att det uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och konti­nuerligt förbättras. Exempel på kontrollpunkter som kan ingå i fastighetsägares egenkontroll är buller, ventilation, radon, inomhustemperatur, varmvattentemperatur, skadedjur samt hantering av klagomål/felanmälan från boende.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden (genom miljö- och hälsoenheten) ska enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt bostäder och se till att fastighetsägare följer den lagstiftning som reglerar bostadsmiljön. Detta ska ske i nödvändig utsträckning på eget initiativ eller vid inkomna klagomål. Miljö- och hälsoenheten ska även se till att den ansvarige utför de undersökningar och de åtgärder som behövs för att miljöbalken ska uppfyllas.

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660 - 888 12 
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör
0660-888 73
Skicka e-post

Mer information