Du är här:

Serviceåtagande för lantmäteriärenden

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett serviceåtagande för att kommunicera vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller lantmäteriärenden inom Örnsköldsviks kommun.

Vårt uppdrag

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik (KLM) är en självständig myndighet som ansvarar för fastighetsbildning och övriga lantmäterifrågor inom hela kommunen. Vårt främsta uppdrag är att handlägga fastighetsbildningsärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Ett lantmäteriärende kan gälla:

 • nybildning och ombildning av fastigheter
 • bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut, samfälligheter och ledningsrätter
 • fastställande av gränser och andra fastighetsrättsliga förhållanden genom fastighetsbestämning.

Vi finns även tillgängliga för rådgivning i andra ärenden, till exempel fastighetsrättsliga uppdrag och vid bildande av samfällighetsföreningar. Vår prissättning följer en fastlagd lantmäteritaxa.

Vi påbörjar ett lantmäteriärende när vi fått in en skriftlig ansökan från en behörig sökande, normalt fastighetsägaren.

Vi lovar att*

 • du får en bekräftelse inom 5 arbetsdagar på att din ansökan om lantmäteriförrättning kommit in. Bekräftelsen innehåller uppgifter om handläggare med telefonnummer och e-postadress samt information om pris och leveranstid.
 • du får besked efter vi fattat ett beslut i ditt ärende med kopior av beslutsdokumenten. I beskedet finns också upplysningar om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.
 • vi skickar ut en (1) kopia av lantmäteriakten när besluten i ärendet vunnit laga kraft.
 • vår handläggningstid för att stycka av en normalstor tomt normalt inte är längre än sex månader.
 • vår handläggningstid för övriga fastighetsbildningsärenden normalt inte är längre än 10 månader.

* Vid händelser eller omständigheter som kommunen inte kan råda över gäller inte serviceåtagandet.

Vi vill att du

 • tydligt beskriver vad du vill ha utfört och skickar in begärda handlingar utan dröjsmål.
 • skickar in en ansökan om avstyckning inom sex månader från det att köpehandlingarna undertecknades.
 • märker ut kända gränsmarkeringar i närheten av de nya gränser som vi ska bilda.
 • ser till att din ansökan om fastighetsbildning är undertecknad av behöriga personer, till exempel, make/maka, dödsbodelägare enligt bifogad bouppteckning, firmatecknare enligt bifogat registreringsbevis samt ombud enligt bifogad fullmakt.

Hjälp oss att bli bättre

För att systemet med serviceåtaganden ska fungera är det viktigt att du talar om för oss när vi inte håller vad vi lovar. Kontakta i första hand chefen för den verksamhet du har synpunkter på eller mejla till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller skicka brev till:
”Synpunkter”
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Vill du veta mer

Välkommen att kontakta lantmäterienheten.
Telefon: 0660-880 00
E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
Besöksadress: Nygatan 16

Fastställd

Serviceåtagandet är fastställt av samhällsbyggnadsnämnden 21 november 2013, § 106.

Serviceåtagande för lantmäteriärenden som pdfPDF

Serviceåtagande - ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen

I Örnsköldsviks kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i det arbetet är att ta fram serviceåtaganden. Genom serviceåtaganden får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad som förväntas av dem.          

Sidan uppdaterades

2018-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Ödling
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post