Ordlista

Detaljplan


En detaljplan innehåller bestämmelser som reglerar bebyggelsen inom ett område, hur gator och vägar skall dras, vilka park- och grönområden som ska finnas etc. I detaljplanen bestäms om kommunen eller de enskilda fastighetsägarna ska vara ansvariga (huvudman) för underhåll av gator och grönområden.
Före 1987 kallades en sådan plan för stadsplan om kommunen var huvudman för allmän plats och för byggnadsplan om kommunen inte var huvudman.

Fastighet


En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning t.ex. Örnsköldsvik Berga 1:2. 

Mark- och miljödomstolen


Till Mark- och miljödomstolen kan man som sakägare överklaga beslut som lantmäterimyndigheten fattat vid förrättningen.

Fastighetsregister


Samtliga fastigheter och rättigheter som tillkommer vid en förrättning redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Allmänna delen består av ett skrivet register samt en registerkarta, och förs av lantmäterimyndigheten.

Vem som äger en fastighet (vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten) redovisas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  

Förrättningskarta


Förrättningskartan är en del av slutresultatet av en lantmäteriförrättning, Det innebär att kartan redovisar förändringar i fastighetsindelningen, servitut, ledningsrätter m.m.

Förrättningslantmätare


Förrättningslantmätaren ansvarar för arbetet med förrättningen och fattar de olika beslut som ingår.

Fastighetsinskrivningen


Det statliga lantmäteriets fastighetsinskrivning registrerar bland annat lagfarter, inteckningar, avtalsservitut och nyttjanderätter. Redovisningen sker i fastighetsregistrets inskrivingsdel.

Inteckning


Inskrivning av ett visst belopp som belastning på en fastighet. Med inteckningen som säkerhet, kan fastighetsägaren belåna sin fastighet. Inteckning beviljas av Fastighetsinskrivningen och registreras i fastighetsregistret..

Inteckningsfri avstyckning


Lantmäterimyndigheten kan besluta om att inteckningar i stamfastigheten inte ska belasta det avstyckade området. Därmed behövs inte någon mer åtgärd för att göra den nya fastigheten fri från gamla inteckningar.

Lagfart


Registrering av ett fastighetsförvärv i fastighetsregistret och ett ägarbevis på en fastighet. Lagfart beviljas av Fastighetsinskrivningen.

Lantmäteriförrättning


En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos lantmäterimyndigheten. 

Lantmäterimyndighet


Lantmäterimyndigheten är den myndighet som genomför och registrerar lantmäteriförrättningarna. Det finns statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. I Örnsköldsvik är myndigheten kommunal.

Nybyggnadskarta


Nybyggnadskarta krävs ibland när man söker bygglov. Nybyggnadskartan innehåller en detaljerad redovisning av hur det ser ut inom en tomtplats, vilka bestämmelser som gäller och var till exempel anslutningspunkterna till vatten- och avloppsnätet finns. På nybyggnadskartan lägger man in den planerade byggnaden.

Nyttjanderätt


Nyttjanderätt, t.ex. arrende, innebär en tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet. 

Pantbrev


Om en fastighet använd som säkerhet för belåning sker en inskrivning i fastigheten (inteckning) av ett visst belopp genom beslut av Fastighetsinskrivningen. De utfärdar ett pantbrev som bevis på inteckningen. Pantbrevet kan sedan överlämnas till en kreditgivare som säkerhet för ett lån.

Sakägare


Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäterimyndigheten avgör vilka personer som är sakägare vid en förrättning.

Samfälld mark


Samfälld mark är mark som vid en lantmäteriförrättning har avsatts som gemensam för ett antal fastigheter, ofta för fastigheterna inom en by. När det gäller äldre samfälligheter är det ofta inte utrett vilka fastigheter som har andel i en samfällighet.

Samfällighetsförening


En samfällighetsförening bildas ofta för att förvalta större gemensamhetsanläggningar eller mark som är samfälld för en större krets av fastigheter. Lantmäterimyndigheten bildar samfällighetsföreningar genom att ett sammanträde hålls med berörda fastighetsägare. Vid sammanträdet fastställs bl.a.

Servitut


Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan t.ex. gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal. 

Sökande


Sökande kallas den eller de personer som hos lantmäterimyndigheten skriftligen ansökt om en lantmäteriförrättning. Sökande måste vara ägare till den fastighet som berörs, det vill säga den som har lagfart eller är köpare med köpeavtal för hel eller del av fastighet. En rättighetshavare kan också vara sökande.

Värdeintyg


Ett värdeintyg är ett intyg om värdet på en fastighet. Det kan behövas vid lagfartsansökan för en nybildad fastighet. Värdeintyget används för beräkning av stämpelskatt. Värdeintyg kan upprättas av lantmäterimyndigheten, banker, mäklare med flera.

Sidan uppdaterades

2018-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Ödling
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post