Du är här:

Lantmäteriförrättningen är klar - vad behöver du som fastighetsägare göra?

När lantmäteriförrättningen är klar kan i vissa fall lagfart (registrering av köp, byte, gåva) behöva sökas och penninginteckningar i fastigheten behöva ses över. På den här sidan hittar du information om vad du som fastighetsägare kan behöva göra efter olika typer av förrättningar.

Avstyckning

Om en ny fastighet har bildats genom avstyckning blir ägaren till stamfastigheten automatiskt ägare även till den nya fastigheten. Om det däremot finns förvärvare (köpare, gåvotagare mm) till den nya fastigheten måste man ansöka om lagfart för att ägarbytet ska bli giltigt. Det görs hos det statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning. Bara den som har lagfart på en fastighet kan belåna den.

Lantmäterimyndigheten kan (mot en avgift) hjälpa till med att upprätta de handlingar som behövs för att ansöka om lagfart. Om du/ni vill ha hjälp med detta, kontakta lantmäterimyndigheten i Örnsköldsviks kommun. Om du du själv vill ansöka om lagfart hittar du information om hur du gör det i informationsbladet till höger här på sidan.

Om inte lantmäterimyndigheten tagit något beslut om inteckningsfrihet för den nybildade fastigheten i förrättningen, bör du tänka på att eventuella penninginteckningar  i fortsättningen gäller i både stamfastighet och styckningslott. Det betyder att varken stamfastigheten eller styckningslotten kan belånas var för sig. Kontakta din kreditgivare om du har frågor kring penninginteckningar.

Fastighetsreglering

Du behöver inte söka lagfart på den mark som har överförts till din fastighet.

Om en ersättning vid fastighetsreglering ska betalas efter att lantmäteriförrättningen avslutats så kommer anteckningen om "obetald likvid" in i fastighetsregistret (på den betalande fastigheten). När ersättningen har betalats ska ett bevis på det (t ex ett kvitto) skickas in till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

Då tas anteckningen på fastigheten bort.

Klyvning

Lagfart behöver inte sökas för de nybildade fastigheterna. Tänk på att om det finns penninginteckningar i klyvningsfastigheten kommer de att gälla i alla de fastigheter som skapats genom klyvningen. Det innebär att de nybildade fastigheterna inte kan belånas var för sig. Kontakta din kreditgivare om du har behov av åtgärder.

Sammanläggning

Sammanläggning påverkar inte lagfartsförhållandena.

Sidan uppdaterades

2018-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Ödling
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post