Förrättningsåtgärder mm

Nybildning av fastighet

Fastigheter kan nybildas på tre olika sätt:

  • Avstyckning innebär att ett visst område av en fastighet skiljs av för att bilda en egen fastighet. Detta sker exempelvis när någon köpt en tomt för att bygga ett hus.
  • Klyvning innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning innebär att flera fastigheter med samma ägare läggs samman till en  fastighet.

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering innebär att en hel eller delar av en fastighet förs över från en fastighet till en annan. Det kan också innebära att servitut nybildas, ändras eller upphävs.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning bildas när flera fastigheter gemensamt behöver använda en anläggning. Det kan handla om t ex en väg, vatten, avlopp eller garage. I förrättningen bestäms hur anläggningen ska skötas samt hur kostnader ska fördelas mellan fastigheterna. Varje fastighet får ett andelstal i anläggningen.

När många fastigheter ingår i en gemensamhetsanläggning är det ofta nödvändigt att bilda en förening för förvaltning av anläggningen. Lantmäterimyndigheten håller då ett sammanträde med delägarna och bildar en samfällighetsförening varvid man antar stadgar och utser styrelse mm.

Ledningsrätt

Ledningsrätt kan bildas för allmänna ledningar. En ledningsrätt liknar ett servitut och ger ledningshavaren rätt att ha ledningarna på annans mark.

Fastighetsbestämning

Genom fastighetsbestämning får man ett rättsligt avgörande av var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Särskild gränsutmärkning

Gränsmarkeringar kan under årens lopp ha försvunnit. De kan också ha rubbats eller förstörts i samband med markarbeten. Lantmäteriet kan genom särskild gränsutmärkning återställa försvunna gränsmarkeringar, markera tidigare omarkerade gränspunkter och om det behövs sätta ut markeringar på nya ställen på fastighetsgränsen. Om det finns några som helst oklarheter kring gränsens läge måste man istället göra en fastighetsbestämning.

Gränsutvisning

I många fall kan gränsens läge tillfälligt stakas ut genom utvisning av gränsen. Markering sker med träläkt eller genom annan enklare markering. Observera att en gränsutvisning inte är en förrättningsåtgärd och därför är den inte rättsligt bindande. Gränsutvisning är lämpligt att använda t ex vid uppsättning av mur, staket, häck eller liknande.

Sidan uppdaterades

2018-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Ödling
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post