Du är här:

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv både på land och i vatten.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Området har i delar av Örnsköldsviks kommun utökats till 200 meter.

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:

  • bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller förbereda för byggnation
  • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

Strandskyddsdispens

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Man ansöker om dispens hos samhällsbyggnadsförvaltningen på en särskild blankett.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. Lagstiftaren har därför utgått från att frågan om dispens alltid ska bedömas restriktivt. Inom områden som är särskilt skyddsvärda (naturreservat, naturminnen, världsarv m fl) är det särskilt viktigt.

För mer information om strandskydd och strandskyddsdispens mm kontakta kommunens bygglovshandläggare. Du kan även läsa mer i de dokument som du hittar till höger här på sidan.

Sidan uppdaterades

2018-05-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti -  Byggnadsinspektör

Soile Vouti - Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018