Du är här:

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv både på land och i vatten.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Området har i delar av Örnsköldsviks kommun utökats till 200 meter.

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:

  • bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller förbereda för byggnation
  • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

Strandskyddsdispens

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från förbudet. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Man ansöker om dispens hos samhällsbyggnadsförvaltningen på en särskild blankett.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. Lagstiftaren har därför utgått från att frågan om dispens alltid ska bedömas restriktivt. Inom områden som är särskilt skyddsvärda (naturreservat, naturminnen, världsarv m fl) är det särskilt viktigt.

För mer information om strandskydd och strandskyddsdispens mm kontakta kommunens bygglovshandläggare. Du kan även läsa mer i de dokument som du hittar till höger här på sidan.

Sidan uppdaterades

2017-10-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Telefontid måndag-fredag 10:00-11:30

Elisabet Selling -  Byggnadsinspektör                          0660 - 881 03
Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör                          0660 - 884 91
Linn Näslund -  Byggnadsinspektör                          0660 - 884 69                                  Daniel Vedin - Byggnadsinspektör              0660 - 884 59                                                       Soile Vouti - Bygglovhandläggare                    0660 - 884 85                                Vakant - Byggnadsinspektör                                  0660 - 88                                    Maria Österbacka - Byggnadsinspektör                                  0660-884 65, är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018