Du är här:

Vad är bygglovsbefriat?

Ett flertal byggåtgärder har undantagits från kravet på bygglov. Det mest kända är  friggeboden, som får ha 15 kvm byggyta.

Vilka byggåtgärder som undantagits från kravet på bygglov finns i 9 kap. 4-6 §§ plan- och bygglagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här är några exempel på åtgärder som du får göra utan bygglov:

 • Du får bygga en skyddad uteplats inom 3,6 meter från huvudbyggnad.
 • Du får sätta upp ett staket. Staketet får vara högst 1,10 meter och inte tätt.
 • Du får bygga en komplementbyggnad som är 15 kvm.
 • Du får sätta upp skärmtak som är 15 kvm.
 • Du får, utanför område med detaljplan, göra en liten tillbyggnad.
 • Du får, utanför område med detaljplan, bygga en komplementbyggnad.

Med komplement menas att byggnaden kompletterar huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden får inte vara så stor att den upplevs dominera över huvudbyggnaden. Läs mer om utomplansbestämmelser här.

Attefallsåtgärder

Den 2 juli 2014 infördes ett antal nya bygglovbefriade åtgärder i plan- och bygglagen, de så kallade attefallsåtgärderna. Dessa är:

1) Uppföra en komplementbyggnad eller självständig bostad 
    (komplementbostadshus) som är:

 • Max 25 m² byggnadsarea,
 • max 4,0 m nockhöjd,
 • uppförd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • uppförd minst 4,5 m från fastighetsgräns om inte berörda grannar skriftligen medger annat.

Observera att närmare fastighetsgräns mot gata och/eller annan allmän plats än 4,5 m krävs bygglov enligt rättspraxis, jfr. MÖD, 2013-09-20 (mål nr P 1972-13).

Ska anmälas till kommunen.

2) Göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus som är:

 • Högst 15 m² bruttoarea,
 • inte högre än den befintliga byggnadens taknock och
 • uppförd minst 4,5 m från fastighetsgräns om inte berörda grannar skriftligen medger annat.

Observera att närmare fastighetsgräns mot gata och/eller annan allmän plats än 4,5 m krävs bygglov enligt rättspraxis, jfr. MÖD, 2013-09-20 (mål nr P 1972-13).

Ska anmälas till kommunen.

3) Tillbyggnad av två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan
     har takkupor, eller tillbyggnad med högst en takkupa på hus som redan
     har en takkupa. Takkuporna får högst omfatta halva takfallet.

Ska anmälas till kommunen.

4) Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Observera att detta endast gäller enbostadshus samt att yttre ändringar som t.ex. nya fönster eller dörrar kan kräva bygglov.

Ska anmälas till kommunen.

För mer information om vad som är bygglovsbefriat kan du ladda ner boverkets nya broschyr Får jag bygga?PDF

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018