Du är här:

Bestämmelser utanför detaljplan

Utanför områden med detaljplan får du generellt göra fler åtgärder utan krav på bygglov. Utomplansbestämmelserna finns i 9. Kap 6 § plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

  • Du får göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus om åtgärden inte vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter. Med liten avses en tillbyggnad som inte dominerar över huvudbyggnaden.
  • Du får sätta upp en mur eller ett plank i omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus om åtgärden inte vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • Du får uppföra en komplementbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus om den uppförs i omedelbar närhet till huvudbyggnaden och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter. Med komplement menas att byggnaden inte får dominera över huvudbyggnaden.

Åtgärderna får vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.

Observera att det däremot kan krävas en anmälan för vissa av de bygglovbefriade åtgärderna. Kravet på anmälan finns i 6 kap. 5 § plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Till exempel krävs en anmälan i följande fall:

  • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad.
  • Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Observera att ändringar ofta medför att bärande delar berörs. Kravet på anmälningsplikt gäller därför i de flesta fall då byggnadens stomme ändras eller påverkas.
  • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i en byggnad, liksom en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

För alla åtgärder som ska anmälas till kommunen krävs startbesked för att få påbörja byggnadsarbetet.

Berörd granne bör medverka vid utsättningen om tveksamheter finns kring fastighetsgränsens placering.

Sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse kan det krävas bygglov även för åtgärder som annars är lovbefriade. I Örnsköldsviks kommun finns för närvarande ett antal utpekade områden av sammanhållen bebyggelse. Kontakta en handläggare för mer information om din fastighet.

Sidan uppdaterades

2016-02-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018