Du är här:

Vad görs för att förbättra luftkvaliteten?

Flytt av E4

Då fordonstrafiken är den klart dominerande luftföroreningskällan i centrala Örnsköldsvik är det viktigt att försöka minska på trafikflödet och därmed sänka föroreningshalterna. Den lösning som beräknas ge störst effekt är att flytta E4 från centrum.

Örnsköldsviks Kommun har sedan 1979 reserverat utrymme i översiktsplaner för en förbifart av E4, via en vägtunnel genom Åsberget. Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen uttalat att en flytt av E4-trafiken ska prioriteras. Det är dock inte kommunen som kan ta beslut om en omdragning av E4, utan det är en statlig fråga som beslutas av Trafikverket.

Under vintern 2015/2016 yttrade sig kommunen över två lokaliseringsalternativ genom Åsberget som Trafikverket tagit fram i en utredning. Syftet med lokaliseringsstudien är att kunna välja en slutlig korridor för framtida E4 utifrån de två möjliga sträckningar för en tunnel genom Åsberget som togs fram i en förstudie 2012.

Åtgärdsprogrammet – Renare luft i centrum

Då miljökvalitetsnormen för partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer (PM10) överskreds under 2008 och 2009 beslutade Naturvårdsverket att Örnsköldsviks kommun skulle ta fram ett åtgärdsprogram för att ta itu med problemet. Ett åtgärdsprogram för hur halten av partiklar i luften ska kunna minskas togs fram av kommunen i sammarbete med Trafikverket och Länsstyrelsen och fastställdes av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011.

På senare år har miljökvalietsnormen för partiklar klarats i Örnsköldsvik.

Kvävedioxid

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har överskridits vid Centralesplanaden. Naturvårdsverket har beslutat att Örnsköldsviks kommun ska ta fram ett åtgärdsprogram för att hitta åtgärder för att sänka halterna av kvävedioxid. Arbetet med åtgärdsprogrammet har påbörjats.

Sidan uppdaterades

2018-06-14

Sidansvarig: