Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga.

Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalité i vår kommun. Luftföroreningar leder till hälsoeffekter oavsett vilka nivåer som släpps ut. Det innebär att det inte finns några säkra nivåer utan all ökning av luftföroreningsnivåerna innebär negativa hälsoeffekter och all förbättring innebär hälsovinster.

Avgaser från tomgångskörning kan leda till hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret från ett fordon på tomgång kan även upplevas som störande.

Miljön påverkas även negativt av fordonsavgaser eftersom att de innehåller ämnen som bidrar till bland annat växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Stäng av motorn – det tjänar både du, din hälsa och miljön på!

Exempel på skadliga ämnen som finns i fordonsavgaser

Koldioxid (CO2) – Växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen.

Kolmonoxid (CO) – Försämrar blodets syreupptagningsförmåga och kan vara livshotande i stora mängder. Höga halter av kolmonoxid kan leda till kärlkrampsymtom hos personer med hjärtbesvär.

Kväveoxider (NOX) – Giftiga och irriterar luftvägar och slemhinnor. Bidrar även till försurning och övergödning. Kväveoxider kan även reagera och bilda marknära ozon.

Kolväten (HC) – Inom gruppen kolväten finns ämnen som är cancerframkallande, ex. bens(a)pyren, 1.3-butadien och bensen. Bidrar till att bilda marknära ozon.

Marknära ozon (O3) – skadligt för växter och djur. Kan orsaka irritation och effekter på lungfunktionen särskilt hos astmatiker.

Partiklar – Kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Ökade besvär för astmatiker

Källa: Naturvårdsverket, Trafikverket

Störst utsläpp vintertid

Undvik att ha bilen på tomgång när det är kallt ute eftersom att utsläppen av avgaser och de skadliga ämnen i avgaserna är som störst då. Även om bilen har en katalysator så börjar den fungera först efter att motorn blivit varm, vilket är efter ungefär 2- 3 kilometers körning vintertid. En bil med katalysator ger därför ungefär samma utsläpp som en bil utan katalysator vid kallstarter. Skrapa därför is och snö på bilen innan du startar motorn, då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast.

Använd motorvärmare

Det finns många fördelar med att använda motorvärmare, som exempel blir motorn varm, vilket minskar bränsleförbrukningen och avgasutsläppen med skadliga ämnen. Genom att använda motorvärmare minskar du även slitaget på din bil.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare

Vid minus 15 °C - 1,5 timme
Vid 0 °C - 1 timme
Vid temperaturer över plus 10 °C - använd inte motorvärmare

Har du ingen motorvärmare är det bättre att köra iväg direkt än att varmköra bilen på tomgång.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Inom Örnsköldsviks kommun får motor i stillastående motordrivet fordon hållas i gång i högst 1 minut. Undantag gäller dock och om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat i till exempel trafikkö, eller om motorn hålls i gång för att driva utrustning som krävs för att fordonet ska kunna användas för avsett ändamål.

Reglerna är till för att minska störningen från trafiken och skydda människors hälsa och miljön. Om någon bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan händelsen polisanmälas och utredas av allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.

Sidan uppdaterades

2018-08-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660 - 888 12
Skicka e-post