Du är här:

Mätningar av luftkvalitet i Örnsköldsviks Kommun

Idag är det framför allt två typer av luftföroreningar som är problem i många svenska städer. Det är höga partikelhalter i luften och höga värden av kvävedioxider. Partikelhalterna i luft kommer framförallt från trafiken genom slitage på vägbanor och däck. Detta är speciellt ett problem under perioder då dubbdäck används på bar asfalt. Även sopning av sand/grus från vägbanor kan ge upphov till stora mängder partiklar i luften. Kväveoxider kommer också till stor del ifrån trafiken och då genom avgaser som fordonen släpper ut.

För att säkerställa en bra luftmiljö har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) där det finns ett antal så kallade gränsvärdesnormer som ska följas. Kommunerna tillsammans med naturvårdsverket ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och mätningar genomförs på platser där risken finns att för höga värden uppstår.

I Örnsköldsviks Kommun har mätningar av luftkvaliteten skett varje år sedan 1994, där man ifrån början mätte halterna under vinterhalvåret, och antalet mättillfällen har utökats succesivt under åren. Idag har Örnsköldsviks Kommun en mätstation som är uppsatt vid Centralesplanaden och där mäts timvärden av kväveoxider, dygnsvärden av kvävedioxid och PM10 samt veckovärden av flyktiga organiska kolväten (VOC). Mätningen sker i sammarbete med IVL och är en del av deras urbanmätnät.

Sidan uppdaterades

2018-06-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Katrina Mähler
Miljöinspektör
0660-887 23
Skicka e-post