Du är här:

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Ansvar

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder ska genomföras för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av en brand.

Ansvaret regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. För att förtydliga lagen och ge en vägledning om hur brandskyddsarbete ska genomföras har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut ett allmänt råd om det.

Informationsblad om systematiskt brandskyddsarbetePDF

Sidan uppdaterades

2017-08-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Åke Landfors
Brandinspektör
0660-785 28
Skicka e-post

Joel Mårtensson
Brandinspektör
0660-787 30
Skicka e-post

Arne Persson
Brandingenjör
0660-787 53
Skicka e-post

Victor Kvamme
Brandingenjör
0660-787 41
Skicka e-post