Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Enkätutvärdering

I början av november skickade vi ut en enkät till alla livsmedelsföretag i kommunen som handlade om vad ni tyckte om vårt nya arbetssätt. Nu har enkätsvaren sammanställts och vi vill först och främst tacka för det fina gensvar vi fått. Över hälften av de enkäter vi skickade ut kom tillbaka ifyllda vilket vi är jättenöjda över.

Det gläder oss att se att majoriteten av er som svarat är positivt inställda till vårt nya arbetssätt. Kommentarer som gavs var bl.a. att kontrollkorten uppfattades mindre byråkratiska, att det gick snabbt och kändes proffsigt samt att det upplevdes positivt att vi förenklat vissa delar i kontrollen.

Vad gäller frågan om vårt bemötande gavs kommentarer om att vi upplevdes ha bra attityd och ett trevligt bemötande. Någon kommenterade också att vi blivit bättre på att lyssna och föra en dialog.

Några gav synpunkter på att de gärna hade velat bli informerad på förhand om vårt besök, så att de kunnat närvara. Vi har förståelse för denna önskan men har samtidigt fått tydliga direktiv från Livsmedelsverket om att majoriteten av våra kontroller ska utföras oanmälda. Vi hoppas att ni kan ha förståelse för detta.

Utifrån enkätresultatet och våra egna erfarenheter av det nya arbetssättet har vi beslutat att även framöver arbeta på detta sätt och hoppas att livsmedelskontrollen i Örnsköldsvik också i fortsättningen kommer att upplevas positiv.

Vi vill ännu en gång tacka er som deltog i enkätundersökningen och passa på att önska en god jul och ett gott nytt år.

/Livsmedelsgruppen


 

Aktuelltartikel publicerad av: Birgitta Bergman

2015-12-15